|luni, ianuarie 24, 2022
  • Follow Us!

Restituirea sumelor rezultate ca diferenţă între taxa specială pentru autoturisme 

Restituirea sumelor rezultate ca diferenţă între taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule şi taxa pe poluare pentru autovehicule

În situaţia în care taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule plătită în perioada 1 ianuarie 2007- 30 iunie 2008, potrivit prevederilor art. 214, indice 1, art. 214, indice 3, din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, este mai mare decât taxa pe poluare rezultată din aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2008, calculată în lei la cursul de schimb valutar aplicabil la momentul înmatriculării autovehiculului în România, contribuabilul poate solicita restituirea sumelor reprezentând diferenţa de taxă plătită.

Sumele prevăzute mai sus se restituie, la cererea contribuabilului, persoană fizică sau juridică, în conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 174/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Depunerea documentelor
Pentru restituirea sumelor, contribuabilul va depune o cerere de restituire la organul fiscal competent în administrarea acestuia, al cărui model este prevăzut în anexa 3 la Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă nr. 50/21.04.2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule.
La cererea de restituire se anexează, în original sau în copie, documentul doveditor al plăţii taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, respectiv chitanţa fiscală/ordinul de plată şi extrasul de cont, după caz, care să ateste efectuarea plăţii acesteia, precum şi copia Cărţii de identitate a vehiculului şi a Certificatului de înmatriculare, cu prezentarea în original a acestora.

În cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, la cererea de restituire se anexează, în copii conforme cu originalul pe baza declaraţiei proprii, documentul doveditor al plăţii taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, precum şi a Cărţii de identitate a vehiculului şi a Certificatului de înmatriculare.
Cererea de restituire, însoţită de documentele prevăzute mai sus se soluţionează de organul fiscal competent în termenul prevăzut de art. 70 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, respectiv 45 de zile de la înregistrare.

Procedura restituirii
Restituirea sumelor reprezentând diferenţa de taxă plătită se face de către organul fiscal competent, de la bugetul de stat, din contul de venituri bugetare în care a fost încasată suma în contul bancar indicat de către solicitant prin cererea sa de restituire.

Pentru contribuabilii persoane fizice care nu au indicat, prin cererea de restituire, contul bancar în care doresc restituirea, aceasta poate fi efectuată, în numerar, la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului, în baza Notei privind restituirea/rambursarea unor sume.

Sumele de restituit vor fi diminuate de eventualele obligaţii fiscale neachitate la bugetul de stat, organul fiscal având obligaţia verificării şi compensării acestor sume înainte de restituire.
Foarte important! Pentru cererile de restituire depuse la organele fiscale înainte de data intrării în vigoare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, termenul legal de soluţionare începe să curgă de la data de 1 iulie 2008, în situaţia în care cererea este însoţită de documentele menţionate mai sus.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute prin accesarea paginii web a Ministerului Economiei şi Finanţelor, domeniul Finanţe, http://www.mfinante.ro.

*
Baza legală: Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului României nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327/2008; Hotărârea Guvernului României nr. 686/2008 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Ordonanţă de Urgenţă nr. 50/2008 pentru instituirea taxei de poluare pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480 din 30 iunie 2008.

Leave a Response