|duminică, octombrie 17, 2021
  • Follow Us!

Atenţie angajatori: se apropie termenul limită pentru depunerea fişelor fiscale! 

Atenţie angajatori: se apropie termenul limită pentru depunerea fişelor fiscale!

Plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor au obligaţia depunerii fişelor fiscale pentru anul 2007 în format electronic, însoţite de borderoul centralizator editat cu ajutorul programului de asistenţă, semnat şi ştampilat, conform legii la unitatea fiscală în a cărei rază teritorială aceştia au domiciliul fiscal sau unde sunt luaţi în evidenţă, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului 2008.

Sediile secundare ale angajatorilor persoane juridice, înregistrate ca plătitori de impozit pe venitul din salarii, depun fişele fiscale ale angajaţilor proprii la organul fiscal în a cărui rază teritorială sunt înregistrate sediile secundare respective.

În cazul în care, la data depunerii fişelor fiscale, sediul secundar este desfiinţat, depunerea fişelor fiscale se va face de către persoana juridică de care a aparţinut sediul secundar, la organul fiscal în a cărui rază teritorială este înregistrată persoana juridică.

În situaţia în care un angajat a lucrat în cursul anului la mai mulţi angajatori, aceştia sunt obligaţi să-i acorde deducerea personală corespunzător perioadei lucrate, să completeze şi înmâneze un exemplar al fişei fiscale odată cu definitivarea formelor de lichidare sau la încetarea raporturilor în baza cărora au fost obţinute veniturile din salarii.
Când un angajat a lucrat în cursul anului fiscal la mai multe sedii secundare ale aceluiaşi angajator – persoană juridică, se va întocmi o singură fişă fiscală care va fi depusă de sediul secundar, în evidenţele căruia figurează la 31 decembrie a anului de raportare.

Persoanelor fizice care încetează să obţină venituri din salarii sau asimilate salariilor în timpul anului, angajatorii le vor înmâna un exemplar al fişei fiscale odată cu definitivarea formelor de lichidare sau la încetarea raporturilor în baza cărora au fost obţinute veniturile din salarii.

Fişa fiscală pentru salariaţii care au fost detaşaţi la o altă unitate se completează de unitatea care a încheiat contractele de muncă cu aceştia. În situaţia în care plata venitului salarial se face de unitatea la care salariaţii au fost detaşaţi, angajatorul care i-a detaşat comunică angajatorului la care aceştia sunt detaşaţi date referitoare la deducerea personală la care este îndreptăţit fiecare salariat, precum şi eventualele modificări ale acesteia apărute în cursul anului.

Pe baza acestor date unitatea la care salariaţii au fost detaşaţi întocmeşte statele de salarii, calculează impozitul şi transmite lunar unităţii de la care au fost detaşaţi informaţii privind alte deduceri, venitul bază de calcul, precum şi impozitul reţinut pentru angajat, în scopul completării fişei fiscale.

Formatul electronic al formularului se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice şi se transmite organului fiscal competent pe dischetă 3 1/2 inch, 1.440 MB, compatibilă MS-DOS.
Programul de asistenţă este distribuit contribuabililor gratuit de unităţile fiscale teritoriale sau poate fi descărcat de pe serverul Ministerului Finanţelor Publice la adresa www.mfinante.ro.

Important! Angajatorii se pot prezenta zilnic între orele 8,30 şi 16,00, la unităţile fiscale teritoriale cu o dischetă 3 1/2 inch, 1.440 MB, compatibili MS-DOS pentru preluarea programului de fişe fiscale.

Angajatorii editează fişa fiscală în format hârtie, în două exemplare:

– un exemplar, semnat şi ştampilat conform legii, se păstrează de către angajator;
– un exemplar, semnat şi ştampilat conform legii, se înmânează angajatului.

Sancţiuni
Nerespectarea de către plătitorii de salarii şi venituri asimilate salariilor a obligaţiilor privind completarea şi păstrarea fişelor fiscale precum şi neîndeplinirea obligaţiilor privind transmiterea la organul fiscal competent sau la terţe persoane (inclusiv angajat) a fişelor fiscale în termenul stabilit se sancţionează cu amendă de la 500 la 1.000 lei pentru persoanele fizice, şi cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei pentru persoanele juridice.

Bază legală: art. 59 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2.198/20.10.2006 pentru modificarea şi completarea OMFP nr. 546/2005 privind modelul şi conţinutul fişei fiscale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3/03.01.2007, cu modificările şi completările ulterioare; art. 189 alin. 1 lit. h şi i alin. 2 lit. d din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

Se apropie termenul limită pentru depunerea Declaraţiei 101

Direcţia Generală a Finanţelor Publice reaminteşte contribuabililor că se apropie termenul limită pentru depunerea Declaraţiei fiscale anuale privind impozitul pe profit pentru anul 2007, formular 101.
Obligaţia are termen 15 februarie 2008 pentru operatorii economici care finalizează situaţiile financiare pentru anul 2007 şi nu au declarat până la 25 ianuarie impozitul pe profit pentru trimestrul IV 2007 în Declaraţia 100. În caz contrar, termenul de depunere a Declaraţiei 101 este 15 aprilie 2008.

Important! Potrivit alin. (5) al art. 83 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, introdus prin OG nr. 47/2007privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, declaraţiile fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, vor fi certificate de către un consultant fiscal, în condiţiile legii, cu excepţia celor pentru care este obligatorie auditarea.

Faţă de aceste prevederi şi urmare a instrucţiunilor primite, conducerea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice informează contribuabilii că unităţile fiscale teritoriale nu vor respinge declaraţiile fiscale anuale în situaţia în care acestea nu au fost certificate de un consultant fiscal, dar vor informa contribuabilii asupra neîndeplinirii obligaţiei de certificare a declaraţiei fiscale în vederea aplicării corecte a prevederilor legislaţiei fiscale.

De reţinut! La 15 februarie, expiră şi termenul limită de depunere a Declaraţiei 101 şi de plată a impozitului pe profit pentru organizaţiile nonprofit şi contribuabilii, persoane juridice, care au obţinut venituri majoritare din cultura cerealelor şi a plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură.

Obligativitatea depunerii declaraţiilor cu codificarea informaţiei prin cod de bare

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează că, pentru impozitele, taxele şi contribuţiile datorate bugetului general consolidat al statului, de la 1 ianuarie 2008, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 125/2008, operatorii economici – plătitori de impozite, taxe şi contribuţii au obligaţia prezentării următoarelor declaraţii fiscale cu codificarea informaţiei prin cod de bare:
– Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cod 14.13.01.99/bs;

– Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, cod 14.13.01.40;
– Declaraţia privind accizele, cod 14.13.01.03/a;
– Decontul de taxă pe valoarea adăugată, cod 14.13.01.02;
– Declaraţia privind impozitul pe profit, cod 14.13.01.04;
– Decontul privind accizele, cod 14.13.01.03;
– Decontul privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă, cod 14.13.01.05;
– Declaraţia rectificativă, cod 14.13.01.00/r.

Fac excepţie:

– contribuabilii mari, pentru declaraţiile fiscale care se depun prin intermediul Sistemului electronic naţional;
– contribuabilii care depun declaraţiile fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe site-ul Ministerului Economiei şi Finanţelor (MEF), portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Formularele de declaraţii se editează electronic cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de MEF (DECLMF) care va fi pus la dispoziţia contribuabililor interesaţi gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe site-ul MEF, portalul ANAF, la adresa www.mfinante.ro.

Formularele se depun în format hârtie, semnat şi ştampilat, fie la registratura organului fiscal competent, fie prin poştă, cu scrisoare recomandată.

Baza legală: Ordinul ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 125/2008 privind depunerea declaraţiilor fiscale cu codificarea informaţiei prin cod de bare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 30 ianuarie 2008.

Noi formulare de declarare a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează că, pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate, de la 1 ianuarie 2008, operatorii economici au obligaţia completării şi depunerii următoarelor formulare:

– 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, cod 14.13.01.99/bs;
– 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit”, cod 14.13.01.04;
– 102 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale”, cod 14.13.01.40;
– 103 „Declaraţie privind accizele”, cod 14.13.01.03/a;
– 104 „Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor”, cod 14.13.01.01/dv;
– 120 „Decont privind accizele”, cod 14.13.01.03;
– 130 „Decont privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă”, cod 14.13.01.05.

Formularele: 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit”, cod 14.13.01.04; 120 „Decont privind accizele”, cod 14.13.01.03 şi 130 „Decont privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă”, cod 14.13.01.05 se utilizează începând cu declararea obligaţiilor anuale aferente anului fiscal 2007.

Instrucţiunile de completare, termenele de depunere, Nomenclatorul obligaţiilor de plata la bugetul de stat şi Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale sunt prevăzute în Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă publicat în Monitorul Oficial nr. 70 din 30.01.2008.

Formularele de declaraţii se editează electronic cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Economiei şi Finanţelor care va fi pus la dispoziţia contribuabililor interesaţi gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe serverul de web al MEF, la adresa www.mfinante.ro.
Formularele se depun, în format electronic şi pe suport de hârtie, fie la registratura organului fiscal competent, fie prin poştă, cu scrisoare recomandată.

De reţinut!

Pentru declararea unei obligaţii de plată, pentru aceeaşi perioadă de raportare, nu se utilizează simultan mai multe metode de depunere a declaraţiilor fiscale.

În situaţia în care plătitorul de impozite, taxe sau contribuţii a utilizat pentru aceeaşi obligaţie de plată şi aceeaşi perioadă de raportare mai multe metode de depunere va fi înregistrată prima declaraţie depusă.

În situaţia în care, în declaraţia privind o perioadă de raportare, depusă la organul fiscal competent, nu au fost cuprinse toate impozitele, taxele sau contribuţiile pentru care este prevăzută obligaţia declarării acestora, plătitorul depune un formular referitor la aceeaşi perioadă de raportare pentru impozitele, taxele sau contribuţiile nedeclarate iniţial.
Sumele înscrise în declaraţii nu cuprind diferenţele de impozite, taxe sau contribuţii stabilite prin deciziile emise de organul fiscal ca urmare a acţiunilor de inspecţie fiscală.

Baza legală:
Ordinul preşedintelui ANAF nr. 101/2008 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.

Alte titluti din edita curenta

(Impact)Case înghiţite de pământ la Mateeşti
(Politica)Nicolae Jivan pleacă din PNL Valcea
(Administratie)Primarul Gheorghe Şerban a făcut fabrică de pro..
(Impact)Leasă îl sponsorizează pe Becali
(Actualitate)Sinistraţii de la Ocnele Mari – în pragul…
(Sparle si soparle)Sparle si soparle
(Fapt divers)Sute de mii de euro pentru şcolirea hackerilor ..
(Actualitate)Valea Oltului, coşmarul şoferilor
(Sport)Adunarea Generală a AJF a decis în şedinţă ordi…
(Editorial)Campanie profesionistă
(Fapt divers)Miliţianul Chituc nu ştie ce face
(Finante)Atenţie angajatori: se apropie termenul limită …
(Actualitate)Nouă microhidrocentrale noi la Vâlcea.
(Administratie)Balul bobocilor, din bani destinati sportului s…
(Fapt divers)IPJ Valcea Buletin de presa

Leave a Response