|duminică, august 14, 2022
  • Follow Us!

Noutăţi în regimul aparatelor de marcat electronice fiscale 

Noutăţi în regimul aparatelor de marcat electronice fiscale

 

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează că prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, modificată şi completată de Ordonanţa Guvernului nr. 47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 603/31.08.2007 au fost aduse o serie de modificări regimului utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, pe care le prezentăm succint în documentarul de faţă.

 

Obligaţia dotării şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale (AMEF)

 

Operatorii economici care efectuează livrări de bunuri cu amănuntul, precum şi prestări de servicii direct către populaţie sunt obligaţi să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.
Începând cu 3 septembrie 2007, au obligaţia utilizării AMEF şi operatorii economici care desfăşoară următoarele activităţi:
– vânzarea bunurilor de folosinţă îndelungată, definite conform Hotărârea Guvernului nr. 394/1995.
– vânzările de bunuri şi prestările de servicii care nu se încasează integral cu numerar şi/sau substitute de numerar;
– vânzările de bunuri şi prestările de servicii care nu se încasează integral în momentul livrării bunului sau prestării serviciului.
– activităţile economice desfăşurate în mod independent de persoanele fizice autorizate potrivit legii.
Atenţie! Operatorii economici menţionaţi mai sus au obligaţia să emită bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale şi să le predea clienţilor. La solicitarea clienţilor, utilizatorii vor elibera acestora şi factură fiscală. Până la repunerea în funcţiune a aparatelor de marcat electronice fiscale, operatorii economici utilizatori sunt obligaţi să înregistreze într-un registru, special întocmit în acest sens, toate operaţiunile efectuate şi să emită facturi fiscale pentru respectivele operaţiuni, la cererea clientului.

 

Cine nu are obligaţia dotării şi utilizării AMEF

 

Nu au obligaţia utilizării AMEF, operatorii economici care desfăşoară următoarele activităţi:
– comerţul ocazional cu produse agricole efectuat de producătorii agricoli individuali în pieţe, târguri, oboare sau alte locuri publice autorizate, livrările de bunuri efectuate prin automatele comerciale, serviciile de parcări auto a căror contravaloare se încasează prin automate, precum şi activităţile de jocuri de noroc desfăşurate cu mijloace tehnice de joc ce funcţionează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;
– serviciile de alimentaţie publică efectuate în mijloace de transport publice de călători;
– vânzarea de ziare şi reviste prin distribuitori specializaţi;
– transportul public de călători pe bază de bilete sau abonamente tipărite conform legii, precum şi cu metroul;
– activităţile pentru care încasările se realizează pe bază de bonuri cu valoare fixă tipărite conform legii – bilete de acces la spectacole, muzee, expoziţii, târguri şi oboare, grădini zoologice şi grădini botanice, biblioteci, locuri de parcare pentru autovehicule, bilete de participare la jocuri de noroc şi altele similare;
– activităţile de asigurări şi ale caselor de pensii, precum şi activităţile de intermedieri financiare, inclusiv activităţile auxiliare acestora. Nu sunt exceptate activităţile de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice, altele decât operaţiunile efectuate de punctele de schimb valutar din incinta instituţiilor de credit, aparţinând acestor instituţii, precum şi cele efectuate prin intermediul automatelor de schimb valutar;
– activităţile desfăşurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implică crearea unei societăţi comerciale;
– vânzarea obiectelor de cult şi serviciile religioase prestate de instituţiile de cult;
– comerţul cu amănuntul prin comis-voiajori, precum şi prin corespondenţă, cu excepţia livrărilor de bunuri la domiciliu efectuate de magazine şi unităţile de alimentaţie publică, pe bază de comandă;
– serviciile de instalaţii, reparaţii şi întreţinere a bunurilor, efectuate la m) vânzarea pachetelor de servicii turistice sau de componente ale acestora de către agenţiile de turism, definite potrivit legii;
– furnizarea la domiciliul clientului a energiei electrice şi termice, a gazelor naturale, a apei, a serviciilor de telefonie, inclusiv de telefonie mobilă, de poştă şi curier, de salubritate, de televiziune, inclusiv prin cablu, de Internet;
– efectuarea lucrărilor de construcţii, reparaţii, amenajări şi întreţinere de locuinţe;
– serviciile medicale cu plată prestate la domiciliul sau la locul de muncă al clientului.

 

Procurarea, atribuirea numărului de ordine şi fiscalizarea AMEF

 

Aparatele de marcat electronice fiscale sunt livrate prin distribuitori autorizaţi. Distribuitorul autorizat are dreptul de a comercializa aparatele de marcat electronice fiscale, inclusiv produsele complementare acestora, pentru care a obţinut avizul, precum şi obligaţia să asigure service la aceste aparate atât în mod direct, cât şi prin alţi operatori economici acreditaţi de către acesta, denumiţi în continuare unităţi acreditate pentru comercializare şi/sau service. În situaţia defectării aparatelor de marcat electronice fiscale utilizatorii sunt obligaţi ca în momentul constatării defecţiunii să anunţe distribuitorul autorizat care a livrat aparatul sau, după caz, unitatea de service acreditată acestui distribuitor autorizat.
Documente necesare atribuirii numărului de ordine: cererea pentru atribuirea numărului de ordine, care se procură de la organul fiscal sau de la distribuitor; copia facturii şi a documentului de plata ce atestă achiziţionarea aparatului de marcat electronic fiscal; copia procesului verbal de sigilare a memoriei fiscale şi a aparatului de marcat electronic fiscal transmis de distribuitor odată cu AMEF; declaraţia pe propria răspundere în care se menţionează adresa locului unde va fi instalat aparatul de marcat electronic fiscal sau, după caz, declaraţia privind desfăşurarea activităţii în regim ambulant sau în regim de taxi; declaraţia pe proprie răspundere privind numărul de înmatriculare al autovehiculului pe care se va instala aparatul de marcat electronic fiscal, însoţită de autorizaţia taxi; certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului (ORC), care atestă deschiderea punctului de lucru sau copie după autorizaţia de funcţionare pentru persoane fizice autorizate; copia certificatului de înregistrare al firmei, eliberat de ORC.
Aceste documente se depun la registratura DGFP Vâlcea, pentru Biroul de autorizări şi supraveghetori fiscali, care atribuie numărul de ordine în trei zile de la data depunerii cererii.
După obţinerea numărului de ordine, utilizatorii AMEF au obligaţia de a merge cu casa de marcat la distribuitorul de unde au achiziţionat-o şi-n prezenţa unui inspector fiscal să procedeze la fiscalizarea acesteia.

 

Alte precizări

 

Este obligatorie înregistrarea banilor personali deţinuţi de angajaţi şi/sau de administratorul unităţii într-un registru special întocmit în acest sens şi să introducă, la începutul fiecărei zile, în aparatele de marcat electronice fiscale soldul iniţial reprezentând monedele/bancnotele divizionare necesare pentru a da restul clientului.
Nu mai este obligatorie predarea raportului memoriei fiscale la organul fiscal teritorial până la data de 25 inclusiv a lunii următoare de către operatorii economici care sunt dotaţi cu case de marcat.
Atenţie! Ultimul raport Z lunar care se va depune la organul fiscal va fi cel aferent lunii august cu termen de depunere25 septembrie 2007.
Obligaţia operatorilor economici care efectuează livrări de bunuri cu amănuntul, precum şi prestări de servicii direct către populaţie, de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale ia naştere de la data începerii activităţilor comerciale desfăşurate în fiecare locaţie.

 

Sancţiuni

 

Neîndeplinirea obligaţiei operatorilor economici de a se dota şi de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale avizate, neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate ori emiterea de bonuri cu o valoare inferioară celei reale, precum şi nereintroducerea datelor înscrise pe rola jurnal privind tranzacţiile efectuate de la ultima închidere zilnic până în momentul ştergerii memoriei operative se sancţionează cu sancţionează cu amendă de la 8.000 lei la 40.000 lei.
Emiterea bonului fiscal conţinând date eronate sau fără ca acesta să conţină toate datele se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei.
Nepredarea bonului fiscal clientului de către operatorul aparatului de marcat electronic fiscal se sancţionează cu amendă de la 800 lei la 4.000 lei aplicabilă persoanei fizice.
Neîndeplinirea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligaţiei de a afişa anunţurile de atenţionare privind solicitarea şi păstrarea bonurile fiscale asupra lor până la părăsirea unităţii de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei.
Nerespectarea de către utilizatori a obligaţiei de a anunţa unitatea de service desemnat ă de distribuitorul autorizat ori, dup caz, distribuitorul sau reprezentantul acestuia în momentul constatării defectării aparatelor de marcat electronice fiscale se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei.
Încălcarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a următoarelor dispoziţii: să folosească numai consumabile de tipul şi cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare a aparatului respectiv; să folosească numai consumabile care asigură menţinerea lizibilităţii datelor pe perioada de arhivare; să solicite distribuitorului autorizat de la care a cumpărat aparatul sau unităţii acreditate de către acesta completarea manualului de utilizare cu informaţii privind tipul şi caracteristicile tehnice ale consumabilelor, dacă manualul de utilizare a aparatului respectiv nu conţine astfel de informaţii; să încheie cu furnizorii consumabilelor contracte ferme conţinând clauze de livrare numai a consumabilelor de tipul şi cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare, care să asigure menţinerea lizibilităţii datelor pe perioada de arhivare, precum şi clauze privind daunele la care sunt îndreptăţiţi utilizatorii în cazul nerespectării clauzelor contractuale de către furnizori se sancţionează cu amendă de la 40.000 lei la 100.000 lei.
Nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a următoarelor obligaţii: să înregistreze banii personali deţinuţi de angajaţi şi/sau de administratorul unităţii într-un registru special întocmit în acest sens şi să introducă, la începutul fiecărei zile, în aparatele de marcat electronice fiscale soldul iniţial reprezentând monedele/bancnotele divizionare necesare pentru a da restul clientului se sancţionează cu amendă de la 8.000 lei la 40.000 lei.

Leave a Response