|duminică, august 14, 2022
  • Follow Us!

Fiscul nu mai eliberează cazierul fiscal pentru înfiinţarea societăţilor comerciale 

De la 1 octombrie,

 

Fiscul nu mai eliberează cazierul fiscal pentru înfiinţarea societăţilor comerciale

 

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează că, prin protocolul încheiat între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), informaţiile din cazierul fiscal al contribuabililor vor fi transmise în format electronic de ANAF către ONRC, la solicitarea acestuia, în termen de 8 ore. Solicitanţii vor obţine cazierul fiscal direct de la oficiile registrului, pentru fiecare solicitare urmând ca ONRC să colecteze şi taxa de 20 lei prevăzută de art. 9, alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Astfel, de la 1 octombrie 2007, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea şi Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Râmnicu-Vâlcea nu vor mai elibera cazierul fiscal, solicitat la înfiinţarea societăţilor comerciale, a societăţilor cooperative şi a cooperativelor agricole, de către asociaţi, acţionari şi reprezentanţii legali desemnaţi.
De la aceeaşi dată, DGFP Vâlcea şi AFPM Râmnicu-Vâlcea nu vor mai elibera cazierul fiscal solicitat în scopul îndeplinirii obligaţiei persoanelor fizice sau juridice de prezentare a cazierului fiscal la:
– cesiunea părţilor sociale sau a acţiunilor de către noii asociaţi sau acţionari;
– numirea de noi reprezentanţi legali, precum şi la cooptarea de noi asociaţi sau acţionari cu prilejul efectuării majorării de capital social de către noii reprezentanţi legali, asociaţi şi acţionari.
Şi în aceste situaţii, cazierul fiscal va fi obţinut, direct, de la Oficiul Registrului Comerţului Vâlcea, unde se va face şi plata taxei de 20 lei.
După 1 octombrie 2007, DGFP Vâlcea şi AFPM Râmnicu-Vâlcea vor elibera, în continuare, cazierul fiscal necesar la:
– solicitarea înscrierii asociaţiilor şi fundaţiilor în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de către asociaţii sau membrii fondatori ai acestora;
– autorizarea exercitării unei activităţi independente de către solicitanţi.

 

 

Precizări privind certificarea declaraţiilor fiscale anuale

 

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea precizează că, de la 1 ianuarie 2008, declaraţiile fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice vor fi certificate de către un consultant fiscal, calitate atestată în baza Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001, aprobată prin Legea nr. 198/2002, cu excepţia celor pentru care este obligatorie auditarea.
Declaraţiile care intră sub incidenţa acestei prevederi sunt:
– Declaraţia privind impozitul pe profit 101, cod MFP 14.13.01.04, cu termen de depunere 15 februarie sau 15 aprilie, în funcţie de definitivarea închiderii exerciţiului financiar anterior;
– Decont privind accizele 120, cod MFP 14.13.01.03, cu termen de depunere 30 aprilie a anului următor celui de raportare;
– Decont privind impozitul pe ţiţeiul şi gazele naturale din producţia internă 130, cod MFP 14.13.01.05 cu termen de depunere 30 aprilie a anului următor celui de raportare, aprobate prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 35/2005, modificat şi completat prin OMFP nr. 79/2007.
Celelalte declaraţii fiscale nu intră sub incidenţa certificării.
ATEN├×IE! Declaraţiile fiscale anuale aferente anului 2007 care vor fi depuse la termenele menţionate mai sus, vor fi certificate de un consultant fiscal.
* BAZA LEGALă: Ordonanţa Guvernului nr. 47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale art. I, Secţiunea 1, punctul 8 şi art. II alin 2. 

 

 

Foarte important! Din această lună, declaraţiile privind impozitele, taxele şi contribuţiile la bugetul consolidat al statului se pot depune on-line

 

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea reaminteşte contribuabililor că Ordinele Ministerului Finanţelor Publice nr. 521/2007 şi 1.123/2007 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 2.210/2006 privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252/16 aprilie 2007, reglementează depunerea on-line a declaraţiilor privind impozitele, taxele şi contribuţiile la bugetul consolidat al statului . Astfel, se materializează unul dintre obiectivele Strategiei de dezvoltare pe termen mediu a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) 2007-2011.
Din această lună, sistemul de depunere on-line a declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice (la distanţă), este operaţional, Vâlcea fiind unul din cele 11 judeţe (Bacău, Bihor, Brăila, Braşov, Cluj, Iaşi, Ilfov, Olt, Sibiu, Timiş) în care se aplică acest sistem.
Declaraţii care vor fi depuse prin mijloace electronice
Prin noul sistem vor fi depuse electronic la Fisc următoarele documente:
– 100 Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat, cod 14.13.01.01/a;
– 710 Declaraţia rectificativă, cod 14.13.01.00/r;
– 101 Declaraţia privind impozitul pe profit, cod 14.13.01.04;
– 300 Decontul de taxă pe valoarea adăugată, cod 14.13.01.02;
– 301 Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, cod 14.13.01.02/s;
– 120 Decontul privind accizele, cod 14.13.01.03.
Pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a declaraţiilor fiscale, contribuabilii au la dispoziţie serviciul „Depunere declaraţii”, care poate fi accesat la adresele de web:
1.direct, la www.mfinante.ro, site-ul Ministerului Economiei şi Finanţelor (MEF), domeniul Finanţe;
2.de la www.finante.vl.ro, site-ul DGFP Vâlcea, prin legătura spre site-ul MEF, domeniul Finanţe.
Transmiterea la distanţă a declaraţiilor
Completarea şi transmiterea declaraţiilor menţionate mai sus se efectuează în conformitate cu instrucţiunile de utilizare a serviciului „Depunere declaraţii”, utilizându-se formularele de declaraţii fiscale existente pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Pentru utilizarea metodei de depunere a declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, contribuabilii au obligaţia solicitării certificatului digital.
Certificatul digital se eliberează gratuit de către Ministerului Finanţelor Publice, pe numele persoanelor împuternicite pentru semnarea declaraţiilor fiscale.
Certificatul digital pentru depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice este utilizat de către contribuabil numai în relaţia cu organul fiscal.
Solicitarea certificatului digital se face prin înregistrarea persoanei împuternicite pentru semnarea declaraţiilor ca utilizator al serviciului „Depunere declaraţii” şi depunerea formularului 140 „Cerere pentru obţinerea certificatului digital”, aflat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, portalul ANAF.
Modelul şi conţinutul formularului 140 „Cerere pentru obţinerea certificatului digital” sunt prevăzute în Anexa nr. 1 a Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 2.210/2006.
Cererea pentru obţinerea certificatului digital se completează, se transmite electronic şi se listează prin funcţionalităţile puse la dispoziţie de serviciul „Depunere declaraţii”.
Exemplarul listat, semnat şi ştampilat de către contribuabil, conform legii, se depune de către persoana împuternicită pentru semnarea declaraţiilor fiscale, într-un interval de 30 de zile lucrătoare de la transmiterea electronică a cererii, la DGFP Vâlcea, împreună cu:
actul de autorizare a funcţionării contribuabilului, în original şi în copie;
documentul de identitate al solicitantului, în original şi în copie;
documentul eliberat de contribuabil din care rezultă dreptul solicitantului de a semna declaraţiile fiscale pentru contribuabil.
Informaţiile necesare pentru ridicarea certificatului digital se transmit persoanei solicitante prin poşta electronică, la adresa menţionată în cerere.
De reţinut! Certificatul digital este valabil o perioadă de 3 ani.
Declaraţia depusă prin mijloace electronice se prezumă a fi semnată de către persoana împuternicită pentru semnarea declaraţiilor fiscale, a cărei semnătură a fost ataşată declaraţiei, conform certificatului digital utilizat.
Metoda de depunere a declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă poate fi utilizată şi pentru sediile secundare înregistrate ca plătitori de impozit pe veniturile din salarii, care îşi desfăşoară activitatea pe raza teritorială a Municipiului Bucureşti şi a judeţelor pilot menţionate mai sus.
Condiţii tehnice necesare pentru aplicarea sistemului
Pentru aplicarea sistemului de declarare la distanţă a declaraţiilor de impozite, taxe, contribuţii la bugetul consolidat al statului, este necesară îndeplinirea unor condiţii tehnice minime privind sistemul informatic în vederea rulării softului Acrobat Reader 8.0:
– tip procesor – Intel Pentium III la 1 Ghz;
– sistem de operare – Microsoft Windows XP cu Service Pack 2 (Ediţie Home sau Professional) sau Memorie minimă – 128 MB RAM (recomandat 256 MB);
– spaţiu pe Harddisk – 170 MB minim;
– rezoluţie ecran – 800X600 (recomandat 1024X768);
– soft instalat – Internet Explorer 6.
* Alte informaţii lămuritoare se pot obţine accesând adresele de web: www.mfinante.ro, site-ul Ministerului Economiei şi Publice, domeniul Finanţe, şi www.finante.vl.ro, site-ul DGFP Vâlcea, cu legătură spre categoria „Depunere declaraţii”, unde se găsesc întrebări şi răspunsuri referitoare la funcţionarea noului sistem.

Leave a Response