Anularea actelor ilegale emise de primăria Bujoreni

duminică, 23 septembrie 2007

 Prefectul Anuţa Handolescu este obligată să acţioneze în instanţă:

Anularea actelor ilegale emise de primăria Bujoreni

La sfârşitul săptămânii trecute prefectul judeţului a fost informat în scris ( adresa 18542/20.09.2007) de către Inspectoratul în Construcţii Vâlcea că  Primăria Bujoreni a emis două autorizaţii de construcţie şi un certificat de urbanism cu încălcarea prevederilor legale. Anuta Handolescu trebuie să introducă acţiune de anulare de către instanţele de contencios administrativ a acestor acte de autoritate publică emise de primarul Alexandru Roşu din Bujoreni şi credem că  acest lucru trebuie făcut de urgenţă pentru a permite cumva repararea greşelilor în lanţ. Ne îndoim însă că instanţele vor judeca într-un termen optim această cauză şi pariem că până la o decizie irevocabilă de anulare a actelor respective beneficiarul cartierului ridicat ilegal la Bujoreni îşi va finaliza construcţiile.

Un proces verbal care constată adevărul celor scrise de noi

Încheiat în 17 septembrie 2007, procesul verbal al celor la Inspectoratul în Construcţii, arată că tot ceea ce am scris noi, şi alţi colegi din presa locală( despre scandalul Rovimet –Bujoreni) pe parcursul mai multor săptămâni , este adevărat.
„ Subsemnaţii: ing. Popescu Doina şi ing. Taraş Paul, inspectori de specialitate în cadrul IJC Vâlcea şi ing. Olariu Mihai - consilier şi arh. Rădulescu Mihai, referent de specialitate în cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea - Instituţia Arhitect Şef, am efectuat, în perioada 10-14 septembrie 2007, un control la Primăria comunei Bujoreni, având ca obiect verificarea respectării prevederilor legale la emiterea certificatului de urbanism nr. 4/16.01.2007 şi a autorizaţiilor de construire nr. 05/05.02.2007 şi nr. 29/07.03.2007, eliberate în scopul construirii a 1 - respectiv 2 corpuri de clădire având fiecare un număr de 8 apartamente.
Controlul a fost generat de petiţiile înregistrate la IJC Vâlcea la nr.: 198 P/28.08.2007, 200 P/28.08.2007, 210 P/05.09.2007, 212 P/10.09.2007, 213 P/10.09.2007 şi la CJ. Vâlcea la nr. 181/27.08.2007 şi nr. 186/30.08.2007 şi s-a desfăşurat în baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi ale Normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul MTCT nr. 1430/2005.
Primăria comunei Bujoreni a fost reprezentată de dl. Roşu Alexandru, primar, care a pus la dispoziţia controlului documentele existente la Primăria comunei Bujoreni, referitoare la eliberarea actelor de autoritate publică sus-menţionate. În afara acestor documente, au fost consultate la OCPI Vâlcea originalele planurilor de situaţie pe suport topografic şi documentele - originale şi copii - care au stat la baza emiterii avizului nr. 474/16.08.2007 privind scoaterea din circuitul agricol a suprafeţelor de teren pe care s-au emis cele 2 autorizaţii de construire.

Constatări:

I. Privind legalitatea emiterii CU nr. 4/16.01.2007:

1.  Primarul comunei Bujoreni a emis titularului ROVIMET SA Rm. Vâlcea certificatul de urbanism nr. 26/02.06.2006 în scopul „construcţie locuinţă D+P+E+M“.
Urmare a acţiunii intoduse în anul 2006 în instanţă de către_reclamanţii Bojan Denise şi Bojan Felix împotriva pârâţilor ROVIMET SA şi primarul comunei Bujoreni, CU nr. 26/02.06.2006 a fost anulat prin sentinţa nr. 612/03.07.2007 a Tribunalului Vâlcea - Comercial şi Contencios Administrativ Fiscal.
Motivul anulării: terenul pe care s-a emis CU nr. 26/02.06.2006 nu are cale de acces, instanţa constatând „nelegalitatea certificatului de urbanism nr. 26/02.06.2006 emis de primarul comunei Bujoreni, împreună cu planul de situaţie anexat“.
2.             La data de 16.01.2007, primarul comunei Bujoreni a emis titularului ROVIMET   SA Rm. Vâlcea certificatul de urbanism nr. 4/16.01.2007 pe aceeaşi parcelă de teren pe care a fost emis CU nr. 26/02.06.2006, în suprafaţă de 3 300,01 m.p., teren aflat în proprietatea ROVIMET SA, care 1-a dobîndit prin contractul de vînzare cumpărare nr.   1433/19.05.2006 - BNP Banu Claudia Mihaela;  CU nr. 4/16.01.2007 a fost emis în scopul „construcţie 3 locuinţe D+P+2E+M“.
3.             Din verificarea CU nr. 4/16.01.2007 şi a documentaţiei aferente acestuia, puse la dispoziţie de primarul comunei Bujoreni, au rezultat următoarele:
a) Nu există cererea solicitantului;
b) Din „Memoriul justificativ“ întocmit la documentaţia faza CU depusă de solicitant, rezultă că se doreşte „realizarea a două construcţii cu regimul de înălţime D+P+2E+M“, iar CU nr. 4/16.01.2007 a fost emis în scopul „construcţie 3 locuinţe D+P+2E+M“.
c) Din acelaşi „memoriu justificativ“, rezultă că parcela nu are acces la drum public, terenurile cu care se învecinează parcela fiind proprietate particulară;
d) Datele înscrise în CU nr. 4/16.01.2007 nu sînt complete şi nu respectă prevederile Legii nr. 50/1991 şi ale Normelor metodologice de aplicare a acesteia, astfel:
- la „Regimul tehnic“: datele referitoare la circulaţia pietonală si auto nu corespund realităţii: din planul de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate, în suprafaţă de 1300,01 m., vizat de OCPI cu nr. 90/20.04.2006, anexă la contractul de vînzare-cumpărare nr. 1433/19.05.2006, rezultă că parcela pe care s-a emis CU nu are acces la drum public, iar în CU este menţionat „are acces la drumul sătesc Valea Bujorencii prin trecere peste vale“; • datele referitoare la echiparea cu utilităţi nu sînt complete: în CU se face referire numai la energie electrică şi apă potabilă (existente în zonă), fără a se preciza condiţiile în care se poate realiza canalizarea necesară funcţionării celor 3 construcţii. Menţionăm că pe teritoriul comunei Bujoreni NU există reţea publică de canalizare;
e) Prin CU nr. 4/16.0l.2007 au fost solicitate numai avizele privind sănătatea populaţiei, canalizare (comuna Bujoreni neavând reţea publică de canalizare), alimentare cu energie electrică şi avizul OCPI privind scoaterea din circuitul agricol, avize insuficiente pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru 3 locuinţe cu regim de înălţime D+P+2E+M:
f) Întrucât prin PUG şi RLU aprobate pentru comuna Bujoreni nu sunt detaliate condiţiile de construire în zonă, prin CU trebuia să i se solicite investitorului elaborarea unui PUZ, prin care să se reglementeze organizarea reţelei stradale, dezvoltarea infrastructurii edilitare, retragerea clădirilor faţă de aliniament, coeficientul de utilizare a terenului, înălţimea maximă admisă şi numai după aprobarea acestuia, în condiţiile legii, să se elibereze certificatul de urbanism în scopul obţinerii autorizaţiei de construire.
g) CU nr. 4/16.01.2007 a fost emis fără avizul structurii de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea, în condiţiile în care Primăria comunei Bujoreni nu are constituită propria structura de specialitate.
4.             Faţă de cele consemnate mai sus, rezultă că nu au fost respectate prevederile legale la emiterea certificatului de urbanism nr. 4/16.01.2007.
II. Privind legalitatea emiterii autorizaţiei de construire nr. 05/05.02-2007:

1. Cererea

• este datată 05.02.2007 şi este neînregistrată la Primăria comunei Bujoreni;
anexa la cerere face referire îa terenul cu numerele cadastrale 1431 şi 859/1,2, iar suprafaţa totală menţionată în anexă este de 1759 m.p.; cu privire la aceasta, precizăm următoarele:
 - la data emiterii AC nr. 05/05.02.2007, parcela 859/1,2 cu S=1300,01 m2, era proprietatea ROVIMET SA, fiind dobândită prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 1433/19.05.2006 - BNP Banu Claudia Mihaela;

- parcela 1431, în suprafaţă de 337 m.p., a devenit proprietatea ROVIMET SA la data de
04.07.2007,   ulterior   emiterii   AC   nr.   05/05.02.2007,   prin   contractul   de  vînzare-cumpărare  nr. 2067/04.07.2007 - BNP Banu Claudia Mihaela.

- 1300,01 m.p. + 337 m.p. = 1637,01 m.p. ?  1759 m.p.

• valoarea consemnată în cerere este de 511.000 iei, iar cea menţionată în AC nr. 05/05.02.2007 existentă în original la primărie este de 454.000 lei; menţionăm că PAC nu conţine devizul general al lucrării, astfel încât ambele valori (cea din cerere şi cea din autorizaţie) nu au suport;
• POT menţionat în cerere este 34%, care nu corespunde realităţii în condiţiile autorizării unei singure clădiri având, conform cererii, Sc= 200 m.p.:

200:1759 = 11,4 % ; 200:1300,01= 15,4 %, ambele valori fiind diferite de 34 %

- în realitate, Sc, calculată după planşele aferente PAC, este de 269,40 m.p.
2. Avizele existente în copie la Primăria comunei Bujoreni, anexate la documentaţia pentru eliberarea AC nr. 05/05.02.2007, sunt următoarele:
a) Avizul nr. 296/05.12.2006 al ELECTRICA OLTENIA SA: este anterior CU nr. 4/16,01.2007; face referire la alt proiect - nr. 28/2006, elaborat de ARTAROM SRL (arh. Ion loan - OAR nr. 4150) în timp ce PAC arhivat la primărie, aferent AC nr. 05/05.02.2007, este elaborat de Biroul individual de arhitectură c.arh. Radu Cazan, semnat şi de arh. Dulcă Marian (OAR nr. 5103); PAC
arhivat la primări e_are nr. 7/03.2007.

b). Avizul sanitar nr. 4620/1009/30.11.2006: este anterior CU nr. 4 din 16.01.2007;

face referire la alt proiect - nr. 28/2006, elaborat de ARTAROM SRL, în timp ce PAC
arhivat la primărie, aferent AC nr. 05/05.02.2007, este elaborat de Biroul individual de arhitectură c.arh. Radu Cazan, semnat şi de arh. Dulcă Marian (OAR nr. 5103); PAC are nr. 7/03.2007.
c). Avizul nr. 474/16.08.2007 al OCPI Vâlcea, privind scoaterea definitivă din circuitul agricol: este ulterior emiterii AC nr. 05/05.02.2007.
Documentaţia existentă la Primăria corn. Bujoreni nu conţine dovada luării în evidenţă de către OAR - Filiala Sibiu-Vâlcea a PAC arhivat la primărie.

PAC

4.A. Piese desenate:

a)Planul de situaţie pe suport topografic: este vizat de OCPI la data de 16.08.07, ulterior emiterii AC nr. 05/05.02.07; sunt figurate 3 corpuri de clădire cu regim de înălţime S+P+2E+M, iar prin AC nr. 05/05.02.2007 a fost autorizata o singura clădire; nu este menţionată înălţimea clădirilor şi nici denumirile şi destinaţiile fiecărui corp de
construcţie;  nu sunt marcate accesele pietonaie şi carosabile în incinta,
b) PAC nu conţine planşe referitoare la instalaţii.
c) Titlul proiectului înscris în cartuşe este „Construire 2 locuinţe D+P+2E+M“

4.B. Piese scrise:

a) În „memoriul justificativ“ nu se precizează categoria de importanţă a construcţiei, nu se menţionează înălţimea clădirii, volumul, POT, CUT;
b) Lipsesc memoriile pe specialităţi (rezistenţă, instalaţii, amenajări exterioare şi sistematizare verticală);
c) Lipseşte devizul general al lucrării;
d) Verificările la cerinţele A, B, C, D, E, F sunt făcute ulterior emiterii AC nr.05/05.02.2007;
Referatul de verificare la cerinţa A are nr.216/18.05.2007 - verificator atestat: Budărăscu Alexandru - certificat nr. 469; verificarea este pentru proiectul faza PT pentru „2 locuinţe D+P+2E+M, tronson 1,2,3“. Referatul   de   verificare   la   cerinţele   B,C,D,E,F   are   nr.   689-157-R/30.08.2007   - verificator atestat: Laschescu Dorin - certificate nr. 02067 si 05080- obiect „locuinţe D+P+2E+M- faza
PAC+PT“;
5. Prin adresa înregistrată la Inspectoratul Judeţean în Construcţii Vâlcea la nr. 318/06.06.2007, ROVIMET SA a anunţat că va începe lucrările autorizate prin AC nr.  05/05.02.2007 în data de 05.06.2007, ataşând copia autorizaţiei de construire nr. 05/05.02.2007.
Copia AC nr. 05/05.02.2007 depusă la IJC Vâlcea diferă de originalul AC nr. 05/05.02.2007 pusă la dispoziţia controlului de primarul comunei Bujoreni:
- în copia autorizaţiei de construire depusă la IJC Vâlcea se menţionează că cererea a
fost înregistrată lanr. 372/18.01.2007. iar în originalul existent la primărie nu se face menţiune despre nr. de înregistrare a cererii;
- în  copia autorizaţiei de construire depusă la IJC  Vâlcea lucrările  autorizate sunt
„construcţie locuinţă D+P+E+M; fosă septică; împrejmuire“, iar în originalul existent la primărie lucrările autorizate sunt „ construcţie locuinţă D+P+2E+M;
- valoarea lucrărilor este: 379.600 lei în copia depusă de investitor la IJC Vâlcea, respectiv - 454.500 lei în originalul prezentat de primar;
- elaboratorul proiectului este: arh. Ion Ioan şi ARTAR0M SRL în copia depusă de investitor la IJC Vâlcea, arh. Radu Cazan în originalul prezentat de primar
- în documentaţia depusă de ROVIMET SA la OCPI pentru obţinerea avizului de scoatere din circuitul agricol există o copie a AC nr. 05/05.02.2007; în această copie, lucrările autorizate sunt „locuinţă D+P+2E+M" în valoare de 474.500 lei - valoare care diferă de cele înscrise pe originalul prezentat de primar şi pe copia depusă de investitor la IJC Vâlcea o dată cu înştiinţarea de începere a lucrărilor.
6. Faţă de cele consemnate la pct. 1- 4 de mai sus, rezultă că autorizaţia de construire nr. 5/05.02.2007   a fost emisă cu încălcarea prevederilor legale.
7. Aspectele consemnate la pct. 5 de mai sus nu sunt în competenţa de soluţionare a echipei de control.
III. Privind legalitatea emiterii autorizaţiei de construire nr. 29/07.03.2007:
1. Cererea: este datată 04.03.2007 şi este neînregistrată la Primăria comunei Bujoreni; obiectul  cererii  este  obţinerea  autorizaţiei  de  construire  pentru  „construcţie  2  locuinţe D+P+2E+M, canalizare, împrejmuire“; din anexa la cerere rezultă că suprafaţa de teren este 1759 m.p. aceeaşi suprafaţă menţionată şi la
cererea pentru emiterea AC nr. 05/05.02.2007; referitor la suprafaţa de teren, observaţiile sunt aceleaşi ca la punctul II. 1; POT propus în anexa la cerere este 35%, care nu corespunde cu situaţia reală, având în vedere
că pe parcela de teren deţinută de ROVIMET SA la data eliberării AC ni-. 29/07.03.2007 era emisă AC nr. 05/05.02.2007, pentru o clădire cu Sc=269,40 m.p. (calculată după planşele din PAC aferent AC nr. 05/05.02.2007); din planşele PAC aferent AC nr. 29/07.03.2007, rezultă că cele 2 locuinţe care s-au autorizat prin AC nr. 29/07.03.07 au Sc=529,30 m.p. . În această situaţie, pentru parcela de 1300,01 m2
aflata în proprietatea ROVIMET  SA la data  emiterii  celei de-a doua  autorizaţii  POT  real  este (269,40+529,30) : 1300,01=61,43%; valoarea consemnată în cerere este de 1.022.000 lei. iar cea menţionată în AC nr. 29/07.03.2007 este de 1.079.400 lei; menţionăm că PAC nu conţine devizul general al lucrării, astfel încât ambele valori (cea din cerere şi cea din autorizaţie) nu au suport;
Documentaţia aferentă AC nr. 29/07.03.2007 existentă la Primăria comunei Bujoreni nu conţine avize.
Documentaţia existentă la Primăria corn. Bujoreni nu conţine dovada luării în evidenţă de către OAR - Filiala Sibiu-Vâlcea a PAC arhivat la primărie

4.A. Piese desenate:

a) Planul de situaţie pe suport topografic: este vizat de OCPI la data de 16.08.07, ulterior emiterii AC nr. 29/07.03.07; sunt figurate 3 corpuri de clădire cu regim de înălţime S+P+2E+M, iar prin AC nr. 29/07.03.2007 au fost autorizate doua clădiri; nu este făcută nici un fel de menţiune cu privire la clădirea autorizată anterior; nu   este   menţionată   înălţimea clădirilor şi nici denumirile şi destinaţiile fiecărui corp de construcţie; nu sunt marcate accesele pietonale şi carosabile în incinta.
 b) PAC nu conţine planşe referitoare la instalaţii.

4.B. Piese scrise:

a) În „memoriul justificativ“ nu se precizează categoria de importanţă a construcţiei, nu se menţionează înălţimea clădirii, volumul, POT, CUT;
b) Lipsesc memoriile pe specialităţi (rezistenţă, instalaţii, amenajări exterioare şi sistematizare verticală);
c) Lipseşte devizul general al lucrării;
d).Verificările la cerinţele A,B,C,D,E,F sunt făcute ulterior emiterii AC nr. 29/07.03.2007;
Referatul de verificare la cerinţa A are nr.216/18.05.2007 - verificator atestat: Budărăscu Alexandru - certificat nr. 469; verificarea este pentru proiectul faza PT pentru „2 locuinţe D+P+2E+M, tronson 1,2,3“ .

Referatul de verificare ia cerinţele B,C,D,E,F are nr. 689-157-R/30.08.2007 -verificator atestat: Laschescu Dorin - certificate nr. 02067 si 05080- obiect „locuinţe D+P+2E+M faza PAC+PT“;

Prin adresa înregistrată la Inspectoratul Judeţean în Construcţii Vâlcea la nr. 317/06.06.2007, ROVIMET SA a anunţat că va începe lucrările autorizate prin AC nr. 29/07.03.2007 la data de 05.06.2007, ataşând copia autorizaţiei de construire nr. 29/07.03.2007.

Faţă de cele consemnate la pct. 1+4 de mai sus, rezultă că autorizaţia de construire nr. 29/07.03.2007   a fost emisă cu încălcarea prevederilor legale.
Măsuri stabilite:
1.             Consiliul Judeţean Vâlcea - Instituţia Arhitect Şef - va sancţiona contravenţional primarul comunei Bujoreni, pentru emiterea certificatului de urbanism nr. 4/16.01.2007 şi a autorizaţiilor de construire nr. 05/05.02.2007 şi nr. 29/07.03.2007 cu încălcarea prevederilor legale. Termen: 22 septembrie 2007
2.             Inspectoratul  Judeţean în  Construcţii Vâlcea va sesiza Instituţia  Prefectului  în  vederea introducerii acţiunii de anulare în instanţa de contencios administrativ a  certificatului de urbanism nr. 4/16.01.2007 şi a autorizaţiilor de construire nr. 05/05.02.2007 şi nr. 29/07.03.2007, emise cu încălcarea prevederilor legale.
Totodată, IJC Vâlcea va informa Instituţia Prefectului cu privire la aspectele constatate în timpul controlului, inclusiv cele consemnate la pct. II. 5 din prezentul proces-verbal. Termen: 22 septembrie 2007.Prezentul proces-verbal de control, conţinând 5 pagini, a fost întocmit în 3 exemplare originale, câte 1 ex. pentru: IJC Vâlcea, Consiliul Judeţean Vâlcea, Primăria com. Bujoreni.

Tiberiu Pârnău
Traian Guminski

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe