|miercuri, august 17, 2022
  • Follow Us!

Modificări ale Legii contabilităţii (II) 

Modificări ale Legii contabilităţii (II)

 

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează într-o serie de articole în legătură cu modificările aduse Legii contabilităţii nr. 82/1991, prin Legea nr. 295/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 506/ 2007, cu aplicabilitate de la 31 iulie 2007. Astăzi, prezentăm partea a doua a serialului.

Art. 27 alin. 3:
Exerciţiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic:
a) pentru sucursalele cu sediul în România, care aparţin unei persoane juridice străine, cu excepţia instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare definite potrivit legii, înscrise în Registrul General, entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, societăţilor de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare, entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, daca exerciţiul financiar diferă pentru societate.
b) pentru filialele consolidate ale societăţii-mamă, precum şi pentru filialele filialelor, cu excepţia instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare, definite potrivit legii, înscrise în Registrul General, entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, societăţilor de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare, entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private dacă exerciţiul financiar diferă pentru societatea-mamă.
De reţinut! Aceste prevederi intră în vigoare de la 1 ianuarie 2009!
Art. 28 alin. 2, 3, 4:
(2) Ministerul Economiei şi Finanţelor poate stabili întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare la unităţile teritoriale ale Ministerul Economiei şi Finanţelor, a situaţiilor financiare sau a unor raportări contabile şi la alte perioade decât anual, în cadrul exerciţiului financiar.
(3) Pentru persoanele juridice care aplică Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, situaţiile financiare au componentele prevăzute de aceste standarde.
(4) Persoanele juridice care aplică reglementările contabile conforme cu directivele europene întocmesc situaţii financiare anuale, care au componentele prevăzute de reglementările contabile aplicabile.
(5) Categoriile de persoane juridice care aplică reglementările contabile conforme cu directivele europene şi/sau Standardele Internaţionale de raportare financiară se stabilesc prin ordin al ministrului Economiei şi Finanţelor.
Art. 29:
1. Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, şi de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.
2. O societate-mamă trebuie să întocmească atât situaţii financiare anuale pentru propria activitate, cât şi situaţii financiare anuale consolidate, în condiţiile prevăzute de reglementările contabile.
După art. 30, se introduc art. 30.1, 30.2:
30.1. Situaţiile financiare anuale consolidate trebuie să fie însoţite de o declaraţie scrisă a administratorului societăţii-mamă prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate şi confirmă că:
a) politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
b) situaţiilor financiare anuale consolidate oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, a performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea grupului.
30.2. Membrii organelor de administraţie, de conducere şi supraveghere ale persoanelor juridice au obligaţia de a asigura ca situaţiile financiare anuale şi raportul administratorilor să fie întocmite şi publicate în conformitate cu legislaţia naţională.
Membrii organelor de administraţie, de conducere şi supraveghere ale societăţii-mamă au obligaţia de a asigura ca situaţiile financiare anuale consolidate şi raportul consolidat al administratorilor să fie întocmite şi publicate în conformitate cu legislaţia naţională.
Art. 32, alin. 2:
(2) Situaţiile financiare anuale consolidate constituie un tot unitar şi se întocmesc în termen de 8 luni de la încheierea exerciţiului financiar al societăţii-mamă. Acestea cuprind bilanţul consolidat, contul de profit şi pierdere consolidat, precum şi celelalte componente, respectiv informaţii referitoare la activitatea grupului, potrivit reglementărilor contabile aplicabile, şi note explicative la situaţiile financiare anuale consolidate.
Art. 33:
(1) Situaţiile financiare anuale ale persoanelor juridice de interes public sunt supuse auditului financiar, care se efectuează de către auditori financiari, persoane fizice sau juridice autorizate, în condiţiile legii.
(2) În înţelesul prezentei legi, prin persoane juridice de interes public se înţelege instituţiile de credit: instituţiile financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, înscrise în Registrul general, societăţile de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare, entităţi autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de supraveghere a Sistemului de Pensii private: societăţile de servicii de investiţii financiare, societăţile de administrare a investiţiilor şi organismelor de plasament colectiv, autorizate-avizate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare: societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionarea pe o piaţă reglementată: companiile şi societăţile naţionale persoanele juridice care aparţin unui grup de societăţi şi intră în perimetrul de consolidare de către o societate-mamă care aplică Standardele internaţionale de raportare financiară.
(3) Sunt auditate şi situaţiile financiare întocmite de entităţile care au această obligaţie conform legislaţiei specifice acestora.
4. Sunt supuse, de asemenea, auditului financiar situaţiile financiare întocmite în vederea efectuării operaţiunilor de fuziune, divizare sau a încetării activităţii persoanelor care au obligaţia auditării situaţiilor financiare anuale.
5. Prin ordin al ministrului Economiei şi Finanţelor pot fi stabilite şi alte cazuri în care situaţiile financiare anuale sunt supuse auditului financiar.
Art. 34, alin. 1, 2, 3:
(1) Persoanele juridice care organizează contabilitatea în partidă dublă trebuie să publice situaţiile financiare anuale. Fac obiectul publicării situaţiile financiare anuale, raportul administratorilor şi raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz. Aceste prevederi se aplică şi sucursalelor înregistrate în România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, precum şi societăţilor-mamă care întocmesc situaţii financiare consolidate.
(2) Acţionarii şi angajaţii unei societăţi au dreptul să se informeze în legătură cu situaţiile financiare anuale la sediul social al societăţii sau al societăţii-mamă, fără nici o discriminare.
(3) Situaţiile financiare anuale se păstrează timp de 50 de ani.

Leave a Response