|sâmbătă, august 13, 2022
  • Follow Us!

Au intrat în vigoare modificările aduse Legii contabilităţii 

În atenţia operatorilor economici!

 

Au intrat în vigoare modificările aduse Legii contabilităţii

 

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează într-o serie de articole în legătură cu modificările aduse Legii contabilităţii nr. 82/1991, prin Legea nr. 295/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 506/ 2007, cu aplicabilitate de la 31 iulie 2007.
Art. 1 alineatul 3:
Subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparţin societăţilor comerciale, societăţilor/companiilor naţionale, regiilor autonome, institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţilor cooperatiste, instituţiilor publice, asociaţiilor şi celorlalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial, precum şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi producătoare de venituri, cu sediul sau domiciliul în România, precum şi subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, potrivit legii.
Art. 8 alineatele 1, 2, 3 şi 4:
(1) Evaluarea elementelor deţinute cu ocazia inventarierii şi prezentarea acestora în situaţiile financiare anuale se fac potrivit reglementărilor contabile aplicabile.
(2) Reevaluarea imobilizărilor corporale se face la valoarea justă de la data bilanţului. Valoarea justă se determină pe baza unor evaluări efectuate, de regulă, de evaluatori autorizaţi conform reglementărilor legale în vigoare.
(3) Evaluarea elementelor monetare în valută şi a celor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, se efectuează potrivit reglementărilor contabile şi aplicabile.
(4) Valoarea activelor şi datoriilor, cu ocazia reorganizărilor efectuate potrivit legii, se determină, de regulă, de evaluatori autorizaţi conform reglementărilor legale în vigoare.
Art. 10, alineatele 2, 3 şi 4:
(2) Societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice, instituţiile publice, asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial, precum şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi producătoare de venituri, organizează şi conduc contabilitatea, de regulă, în compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie. Aceste persoane trebuie să aibă studii economice superioare.
(3) Contabilitatea poate fi organizată şi condusă pe bază de contracte de prestări de servicii în domeniul contabilităţii, încheiate cu persoane fizice sau juridice autorizate potrivit legii, membre ale corpului experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România.
(4) Răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile revine directorului economic, contabilului-şef sau altei persoane împuternicite să îndeplinească această funcţie, împreună cu personalul din subordine. În cazul în care contabilitatea este condusă pe bază de contract de prestări de servicii, încheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale corpului experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România, răspunderea pentru conducerea contabilităţii revine acestora potrivit legii şi prevederilor contractuale.
Art. 18:
Contabilitatea instituţiilor publice asigură înregistrarea drepturilor constatate, veniturilor încasate, angajamentelor bugetare, angajamentelor legale, plăţilor de casă şi a cheltuielilor efective, pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, potrivit bugetului aprobat şi normelor metodologice elaborate de Ministerul Economiei şi Finanţelor.
Art. 19 alineatele 4 şi 5:
(4) Pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exerciţiului financiar şi cel reportat, din rezerve, prime de capital şi capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor.
(5) La instituţiile publice rezultatul execuţiei bugetare se stabileşte anual prin închiderea conturilor care reflectă încasarea veniturilor şi plata cheltuielilor aferente exerciţiului bugetar.
Se introduce un nou alineat:
(6) Excedentul sau deficitul patrimonial se determina de către instituţiile publice în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Economiei şi Finanţelor.
Art. 22:
Pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operaţiunilor efectuate se întocmeşte balanţa de verificare, cel puţin anual, la încheierea exerciţiului financiar, sau la termenele de întocmire a raportărilor contabile stabilite potrivit legii.
Art. 25:
Registrele de contabilitate obligatorii şi documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhiva societăţilor comerciale, societăţilor/companiilor naţionale, regiilor autonome, institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţilor cooperatiste, instituţiilor publice, asociaţiilor şi celorlalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial, precum şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi producătoare de venituri timp de 10 ani, cu începere de la data încheierii exerciţiul financiar în cursul căruia au fost întocmite, cu excepţia statelor de salarii, care se păstrează timp de 50 de ani. Prin excepţie de la alineatul precedent se pot stabili în mod justificat, prin ordin al Ministerului Economiei şi Finanţelor, registrele de contabilitate şi documentele justificative care se păstrează timp de 5 ani.

Leave a Response