|luni, octombrie 25, 2021
  • Follow Us!

REGISTRUL DE EVIDEN├×ă FISCALă 

REGISTRUL DE EVIDEN├×ă FISCALă

Contribuabililii înregistraţi ca plătitori de impozit pe profit sunt obligaţi să întocmescă Registrul de evidenţă fiscală şi să-l prezinte organelor de inspecţie fiscală competente. Documentul are ca scop înscrierea tuturor informaţiilor care au stat la determinarea profitului impozabil şi a calculului impozitului pe profit cuprins în declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat.
Informaţiile din registru vor fi înregistrate în ordine cronologică şi vor corespunde cu operaţiunile fiscale şi cu datele privind impozitul pe profit din declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat.
Operaţiunile înregistrate în Registrul de evidenţă fiscală sunt la latitudinea contribuabilului, în funcţie de specificul activităţii şi de necesităţile proprii ale acestuia pe fiecare perioadă pentru care contribuabilul are obligaţia de a declara impozitul pe profit.
Registrul de evidenţă fiscală se completează astfel încât să permită în orice moment identificarea şi controlul operaţiunilor efectuate pentru determinarea impozitului pe profit cuprins în declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat şi se păstrează la domiciliul fiscal al contribuabilului.
Impozitul pe profit calculat şi înscris în acest registru trebuie să fie identic cu cel înscris în declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat.
Registrul de evidenţă fiscală este document cu regim special de tipărire şi distribuire şi se execută de Compania Naţională “Imprimeria Naţională” S.A. cu respectarea unor elemente de securizare şi cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 831/1997.
Registrul de evidenţă fiscală se eliberează contra cost de unităţile fiscale din raza teritorială în care contribuabilul îşi are declarat domiciliul fiscale, pe baza copiei certificatului de înregistrare emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, însă registrul se poate ţine şi în formă electronică.
Contribuabilii nou înfiinţaţi, declaraţi plătitori de impozit pe profit vor achiziţiona registrul în termen de 30 de zile de la data înregistrării iar contribuabilii care nu mai îndeplinesc condiţiile de plătitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor în termen de 30 de zile de la data la care au devenit plătitori de impozit pe profit.
Prin derogare, contribuabilii înregistraţi ca plătitori de impozit pe profit pot ţine Registrul de evidenţă fiscală în formă electronică, cu respectarea modelului şi conţinutului stabilit prin Anexa 1 a OMFP 870/2005.
Derogarea se acordă de direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, cu respectarea condiţiilor impuse prin OMFP 1.850/2004 privind registrele şi formularele financiar-contabile – Anexa 1, lit G şi H.
*  Baza legală: Ordinul ministrului Finanţelor Publice 870/2005 privind Registrul de evidenţă fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549/2005, modificat şi completat prin OMFP 949/2005 şi 1.857/2006.

Leave a Response