|luni, octombrie 25, 2021
  • Follow Us!

Regimul de declarare derogatoriu 

Regimul de declarare derogatoriu

 

Acordarea regimului de declarare derogatoriu

 

În caz de inactivitate temporară, pentru perioade mai mari de 12 luni, dar nu mai mult de 3 ani consecutivi, precum şi în cazul obligaţiilor de declarare a unor venituri care, potrivit legii, sunt scutite la plata impozitului pe venit, depunerea declaraţiilor poate fi făcută conform unui regim de declarare derogatoriu.
Regimul de declarare derogatoriu se solicită de plătitorii de impozite şi taxe la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al acestora, prin depunerea unei cereri.
Pentru a beneficia de regimul de declarare derogatoriu contribuabilii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:
– să nu figureze, la data aprobării cererii, cu obligaţii fiscale restante către bugetul general consolidat;
– să nu desfăşoare niciun fel de activitate;
– să nu obţină venituri din exploatare, venituri financiare şi/sau venituri excepţionale;
– să nu dispună de personal angajat şi să nu plătească venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului;
– să nu fie în curs de soluţionare o cerere de rambursare sau de restituire a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor;
– să nu fie în curs de derulare un control fiscal.
Cererea pentru aprobarea regimului de declarare derogatoriu va fi soluţionată în termen de 30 zile de la data depunerii, iar organul fiscal va comunica în scris plătitorului atât perioada pentru care regimul de declarare derogatoriu a fost aprobat, cât şi condiţiile în care acesta a fost aprobat. Aprobarea cererii va fi condiţionată de îndeplinirea obligaţiilor rezultate din evidenţa fiscală a plătitorului.
Cererea poate fi respinsă în cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile pentru aprobarea regimului de declarare derogatoriu sau când organul fiscal consideră, motivat, că acordarea regimului de declarare derogatoriu solicitat poate conduce la apariţia unor cazuri de evaziune fiscală.

 

Încetarea regimului de declarare derogatoriu

 

Regimul de declarare derogatoriu aprobat îşi încetează valabilitatea la data aprobată pentru încetarea acestuia sau începând cu luna în care nu mai este îndeplinită oricare din condiţiile obligatorii pentru aprobarea regimului de declarare derogatoriu.
În cazul încetării regimului de declarare derogatoriu, plătitorul este obligat să reintre, din oficiu, în regimul normal de declarare.

 

Depunerea declaraţiilor

 

Sunt supuse regimului de declarare derogatoriu următoarele declaraţii:
– formularul 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plata la bugetul general consolidat”, cod 14.13.01.01/a, aprobat prin OMFP nr. 80/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
– formularul 300 “Decont de taxa pe valoarea adaugată”, cod 14.13.01.02, aprobat prin OMFP nr. 35/2007;
– formularul 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit”, cod 14.13.01.04, aprobat prin OMFP nr. 79/2007;
– formularul 120 “Decont privind accizele”, cod 14.13.01.03, aprobat prin OMFP nr. 79/2007;
– formularul 130 “Decont privind impozitul la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia internă”, cod 14.13.01.05, aprobat prin OMFP nr. 79/2007.
Pe perioada aplicării regimului de declarare derogatoriu, contribuabilii nu au obligaţia depunerii declaraţiilor de mai sus, cu o singură excepţie şi anume pentru fracţiunile de ani fiscali cuprinse în perioada de aplicare a regimului de declarare derogatoriu, când contribuabilii au obligaţia depunerii declaraţiilor.
În timpul aplicării regimului de declarare derogatoriu toate celelalte proceduri de administrare fiscală referitoare la plata obligaţiilor bugetare şi inspecţia fiscală sunt aplicabile contribuabililor.
Dupa aprobarea cererii, informaţia privind aplicarea regimului de declarare derogatoriu se înscrie în vectorul fiscal al contribuabilului.
Informaţia privind încetarea regimului de declarare derogatoriu, ca urmare a neîndeplinirii oricăreia dintre condiţiile prevăzute de Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 864/2005, se înscrie în vectorul fiscal al contribuabilului.
Contribuabilii aflaţi în regim de declarare derogatoriu nu vor fi incluşi în evidenţa specială a contribuabililor prevăzuţi la art. 75 alin. (5) din OG nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Contribuabilii incluşi în evidenţa specială pot solicita regim de declarare derogatoriu, caz în care li se aplica procedurile prevăzute de OMFP nr. 864/2005.
Pentru clarificări, aveţi posibilitatea să solicitaţi sprijin în cadrul asistenţei acordate gratuit contribuabililor, direct, la sediul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice din municipiul Râmnicu-Vâlcea, str. General Magheru, nr. 17.
De asemenea, aveţi la dispoziţie numărul 73.17.07 – „telefonul contribuabilului”, linie destinată în exclusivitate răspunsurilor la întrebările contribuabililor privind legislaţia financiar-fiscală.
* Temei legal: Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 864/2005 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593/2005.

 

 

REGISTRUL DE EVIDEN├×ă FISCALă

 

Contribuabililii înregistraţi ca plătitori de impozit pe profit sunt obligaţi să întocmescă Registrul de evidenţă fiscală şi să-l prezinte organelor de inspecţie fiscală competente. Documentul are ca scop înscrierea tuturor informaţiilor care au stat la determinarea profitului impozabil şi a calculului impozitului pe profit cuprins în declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat.
Informaţiile din registru vor fi înregistrate în ordine cronologică şi vor corespunde cu operaţiunile fiscale şi cu datele privind impozitul pe profit din declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat.
Operaţiunile înregistrate în Registrul de evidenţă fiscală sunt la latitudinea contribuabilului, în funcţie de specificul activităţii şi de necesităţile proprii ale acestuia pe fiecare perioadă pentru care contribuabilul are obligaţia de a declara impozitul pe profit.
Registrul de evidenţă fiscală se completează astfel încât să permită în orice moment identificarea şi controlul operaţiunilor efectuate pentru determinarea impozitului pe profit cuprins în declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat şi se păstrează la domiciliul fiscal al contribuabilului.
Impozitul pe profit calculat şi înscris în acest registru trebuie să fie identic cu cel înscris în declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat.
Registrul de evidenţă fiscală este document cu regim special de tipărire şi distribuire şi se execută de Compania Naţională “Imprimeria Naţională” S.A. cu respectarea unor elemente de securizare şi cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 831/1997.
Registrul de evidenţă fiscală se eliberează contra cost de unităţile fiscale din raza teritorială în care contribuabilul îşi are declarat domiciliul fiscale, pe baza copiei certificatului de înregistrare emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, însă registrul se poate ţine şi în formă electronică.
Contribuabilii nou înfiinţaţi, declaraţi plătitori de impozit pe profit vor achiziţiona registrul în termen de 30 de zile de la data înregistrării iar contribuabilii care nu mai îndeplinesc condiţiile de plătitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor în termen de 30 de zile de la data la care au devenit plătitori de impozit pe profit.
Prin derogare, contribuabilii înregistraţi ca plătitori de impozit pe profit pot ţine Registrul de evidenţă fiscală în formă electronică, cu respectarea modelului şi conţinutului stabilit prin Anexa 1 a OMFP 870/2005.
Derogarea se acordă de direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, cu respectarea condiţiilor impuse prin OMFP 1.850/2004 privind registrele şi formularele financiar-contabile – Anexa 1, lit G şi H.
* Baza legală: Ordinul ministrului Finanţelor Publice 870/2005 privind Registrul de evidenţă fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549/2005, modificat şi completat prin OMFP 949/2005 şi 1.857/2006.

 

 

12.624 DE VÂLCENI AU DIREC├×IONAT 2% DIN IMPOZITUL PE VENIT PE ANUL 2006 CăTRE ENTITă├×I NONPROFIT

 

Potrivit datelor prelucrate de Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea, până la 30 mai a.c., 12.624 de contribuabili vâlceni au direcţionat 2% din impozitul pe veniturile obţinute în anul 2006, spre entităţi nonprofit (asociaţii, fundaţii), în vederea sponsorizării activităţii acestora.
În anul 2006, Fiscul vâlcean a înregistrat opţiunile a 9.416 de contribuabili, din care 8.220 au depus „Cererea privind dispunerea unei sume de până la 2% din impozitul anual”, cod 230.
Astfel, în anul precedent, vâlcenii au optat pentru transferarea sumei totale de 254.207 lei din conturile bugetare ale trezoreriilor către 307 entităţi nonprofit.
În acest an, numărul vâlcenilor care au depus cererea cod 230, a crescut la 12.624, creşterea fiind de 153%.
După consolidarea bazelor de date cu veniturile realizate de persoanele care au domiciliul în Vâlcea şi au realizat venituri atât în judeţ, cât şi în afara lui, şi finalizarea prelucrării „Declaraţiilor speciale privind veniturile realizate”, cod 200, prin care au fost exprimate opţiuni de redirecţionare a 2% din impozitul pe venituri, va fi stabilit numărul total al cetăţenilor care au optat pentru sponsorizarea entităţilor nonprofit, precum şi suma care urmează a fi transferată entităţilor nonprofit în anul 2007.

Leave a Response