O NOUă PROCEDURă LA SCHIMBAREA SEDIULUI SOCIAL AL FIRMELOR

duminică, 10 iunie 2007

În dezbatere publică:

O NOUă PROCEDURă LA SCHIMBAREA SEDIULUI SOCIAL AL FIRMELOR

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), la adresa http://anaf.mfinante.ro, domeniul Legislaţie/ Transparenţă decizională, a fost publicat proiectul de Ordin al ministrului Economiei şi Finanţelor pentru aprobarea procedurii de schimbare a sediului social.
Noul proiect reglementează procedura de schimbare a domiciliului fiscal când acesta coincide cu sediul social al contribuabililor. Astfel, pentru contribuabilii înregistraţi la Registrul Comerţului, solicitarea schimbării domiciliului fiscal la noul sediu social se face prin depunerea de către comerciant a formularului „Cererea de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului”, cod 050, la unitatea fiscală în a cărei rază teritorială se află situat noul sediu social.
Unitatea fiscală are obligaţia de a transmite solicitarea către unitatea fiscală de la vechiul sediu social, în termen de 3 zile. Termenul de transfer al dosarului fiscal al contribuabilului, de către unitatea fiscală de la vechiul sediu social, a fost stabilit la cel mult 15 zile de la primirea cererii.
Dosarul solicitării de înregistrare a sediului social şi a domiciliului fiscal se arhivează la dosarul fiscal al comerciantului şi cuprinde: „Cererea de înregistrare a domiciliului fiscal”, cod 050; documentaţia depusă de comerciant; decizia de înregistrare a sediului social şi a domiciliului fiscal şi orice alte documente emise sau primite în cadrul procedurii.
Până la finalizarea procedurii de schimbare a sediului social şi a domiciliului fiscal, competenţa de administrare a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor şi a altor sume datorate de contribuabil la bugetul general consolidat, revine organului fiscal de la vechiul sediu social.
Noua procedură se aplică şi contribuabililor care nu au, potrivit legii, obligaţia înregistrării în Registrul Comerţului şi al căror sediu social coincide cu domiciliul fiscal. Prin urmare, contribuabilul care îşi schimbă sediul social va depune, la unitatea fiscală în a cărei rază teritorială este situat noul sediu social, „Declaraţie de înregistrare/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică”, cod 010, şi „Cerere de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului”, cod 050.
Unitatea fiscală va transmite, în maxim 3 zile lucrătoare, cererea de înregistrare a domiciliului fiscal către unitatea fiscală în a cărei rază teritorială contribuabilul a avut ultimul domiciliu fiscal.
Totodată, dosarul fiscal se transmite în termen de cel mult 15 de zile de la primirea cererii şi va fi însoţit de un exemplar al certificatului de atestare fiscală, precum şi de fişa de evidenţă pe plătitor.
Dosarul solicitării de schimbare a sediului social şi a domiciliului fiscal se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului şi cuprinde:
a) „Cerere de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului”, cod 050;
b) documentaţia depusă de comerciant;
c) decizia de înregistrare a domiciliului fiscal;
d) certificatul de înregistrare fiscală anulat;
e) copia certificatului de înregistrare fiscală eliberat;
f) orice alte documente emise sau primite în cadrul procedurii.
După primirea Deciziei de înregistrare a sediului social şi a domiciliului fiscal, contribuabilul se prezintă la organul fiscal în a cărei rază teritorială se află noul sediu social, predă, în vederea anulării, vechiul certificat de înregistrare fiscală şi îl ridică pe cel nou.
* Proiectul poate fi consultat şi la Cabinetul Purtătorului de Cuvânt, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucureşti.
Sugestiile, propunerile sau opiniile pot fi transmise, în scris, la Cabinetul Purtătorului de Cuvânt, Relaţii Publice şi Mass-Media - domnului Victor Ogneru, cu menţiunea “Conf. Legii nr. 52/2003”, la următoarele adrese:
- prin scrisori, la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucureşti, Cod poştal 050741, Cabinetul Purtătorului de Cuvânt, Relaţii Publice şi Mass-Media;
- electronic, la adresa de mail: [email protected];
- prin fax, la numărul: 021-319.98.57.

DECLARA├×IA INFORMATIVă PRIVIND LIVRăRILE, PRESTăRILE ŞI ACHIZI├×IILE EFECTUATE PE TERITORIUL NA├×IONAL DE PERSOANELE ÎNREGISTRATE ÎN SCOPURI DE TVA

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România sunt obligate să declare toate livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile de bunuri şi servicii realizate, pe teritoriul României, către/de la alte persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, începând cu data de 1 ianuarie 2007.
În vederea îndeplinirii acestor obligaţii, se va depune formularul 394, ”Declaraţia informativă privind livrările, prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional”, cod MEF 14.13.01.02/f.
Cine are obligaţia depunerii declaraţiei?
Declaraţia se completează şi se depune semestrial de către:
- persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi care sunt obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Codul Fiscal, pentru operaţii impozabile în România conform art. 126 alin. (1) şi taxabile cu cota de 19% sau 9%. Declaraţia se depune pentru orice operaţiune taxabilă pentru care, conform titlului VI al Codului Fiscal, este emisă o factură, inclusiv pentru avansuri. Declaraţia trebuie să conţină toate facturile care au fost emise în semestrul de raportare;
- persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Codul fiscal, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziţii de bunuri sau servicii taxabile cu cota de 19% sau 9%. Declaraţia trebuie sa conţină toate facturile care au fost primite în semestrul de raportare.
Atenţie! Declaraţia nu se depune pentru facturile emise prin autofacturare sau în cazul operaţiunilor pentru care se aplică taxarea inversă.
Termen de depunere
Declaraţia se depune la unitatea fiscală competentă până în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii semestrului de raportare şi numai daca în semestrul de raportare au fost realizate operaţiuni de natura celor care fac obiectul obligaţiei de declarare. În cazul în care, după depunerea declaraţiei persoana impozabilă constată existenţa unor omisiuni în datele declarate sau în cazul în care una sau mai multe facturi sunt emise în cursul unui semestru, dar sunt primite de beneficiarul tranzacţiei după data depunerii declaraţiei persoana impozabilă trebuie să depună o noua declaraţie corect completată care înlocuieşte declaraţia informativa depusă iniţial.
Procedura declarării
Declaraţia se depune în format electronic, pe suport electronic, însoţită de formatul hârtie, semnat şi ştampilat conform legii. În formatul hârtie se depune doar prima pagina a declaraţiei. Formatul electronic al declaraţiei se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Economiei şi Finanţelor care este pus la dispoziţia contribuabililor, gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Economiei şi Finanţelor, portalul ANAF la adresa  http://anaf.mfinante.ro.
Contribuabilii care au obligaţia completării şi transmiterii declaraţiei vor acorda maximă atenţie:
1. îndeplinirii obligaţiei de depunere a declaraţiei;
2. corectitudinii codului de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile, precum şi corectitudinea codurilor de înregistrare în scopuri de TVA ale persoanelor impozabile menţionate în “Lista livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate pe teritoriul naţional” şi în “Lista achiziţiilor de bunuri /prestărilor de servicii efectuate pe teritoriul naţional”, din punctul de vedere al structurii acestora;
3. corectării, prin depunerea unei noi declaraţii corect completată, până cel mai târziu la data de 25 a celei de-a doua luni după termenul legal de depunere, a declaraţiei informative depuse în situaţia în care primesc notificări din partea unităţii fiscale pentru corectarea declaraţiei.
4. depunerii declaraţiei cod 394 în situaţia în care primesc notificări pentru nedepunerea declaraţiei.
Sancţiuni
Nerespectarea obligaţiei de depunere a declaraţiei, se sancţionează conform prevederilor Codului de Procedură Fiscală, aprobat prin OG nr. 92/2003 cu completările şi modificările ulterioare, cu amendă de la 50 la 1.500 lei pentru persoane fizice şi de la 500 la 10.000 lei pentru persoane juridice.
* Baza legală: Ordin al ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 702 din 14/05/2007, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 376 din 4 iunie 2007, privind declararea livrărilor şi a achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe