|sâmbătă, iunie 12, 2021
  • Follow Us!

Decontul special de TVA, Cod 301 

Decontul special de TVA, Cod 301

Obligaţia completării şi depunerii

1. Persoanele înregistrate conform art. 153^1 din Codul Fiscal, dar neînregistrate conform art. 153 (înregistrarea normală la depăşirea plafonului sau prin opţiune pentru persoanele impozabile care desfăşoară activităţi economice) pentru:
– achiziţii intracomunitare de bunuri, altele decât achiziţiile intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile;
– operaţiuni pentru care sunt obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. c, d, e din Codul Fiscal, respectiv care beneficiază de prestări de servicii efectuate de persoane impozabile nestabilite în România, livrări de gaze naturale sau energie pentru care furnizorul nu este stabilit în România, sau persoana impozabilă sau neimpozabilă este beneficiara unei livrări ulterioare efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare.  Persoanele înregistrate conform art. 153^1 sunt persoanele impozabile care nu sunt înregistrate şi nu au obligaţia să se înregistreze conform art. 153 şi persoanele juridice neimpozabile, care intenţionează să efectueze o achiziţie intracomunitară.
2. Persoanele impozabile neînregistrate conform art. 153 indiferent dacă sunt sau nu înregistrate conform art. 153^1 pentru operaţiuni pentru care sunt obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. b) respectiv dacă sunt beneficiarele unor servicii de natura: închirierilor de bunuri mobile, operaţiuni de leasing având ca obiect utilizarea bunurilor mobile corporale, folosirea drepturilor de autor, brevete, licenţe, servicii de publicitate şi marketing, serviciile consultanţilor, juriştilor avocaţilor şi alte servicii prevăzute la art. 133 alin. (2) lit. g) din Codul Fiscal, dacă serviciile sunt prestate de o persoană impozabilă care nu este stabilită în România.
3. Persoanele care nu sunt înregistrate conform art. 153 indiferent dacă sunt sau nu înregistrate conform art. 153^1 pentru achiziţiile de mijloace de transport noi.
4. Persoanele impozabile care nu sunt înregistrate conform art. 153 şi persoanele juridice neimpozabile, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate conform art. 153^1 pentru:
– achiziţii intracomunitare de produse accizabile ;
– operaţiuni pentru care sunt obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. g) respectiv pentru livrări de bunuri sau prestări de servicii care sunt realizate de persoane impozabile care nu sunt stabilite şi înregistrate în România (art. 132; 133);
– operaţiuni pentru care sunt obligate la plata taxei conform art. 150 lit. f) persoanele care încheie regimurile sau situaţiile prevăzute la art. 144 alin. (1) lit. a) din Codul Fiscal, respectiv pentru livrări de bunuri scutite, plasate în regim vamal de admitere temporară cu exonerare totală de la plata taxelor vamale, pentru bunuri introduse într-o zonă liberă, bunuri plasate în regim de tranzit, bunuri plasate în regim de perfecţionare activă etc.

Termenul de depunere

Decontul special de TVA, cod 301, se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care ia naştere exigibilitatea operaţiunilor (de regulă data livrării bunurilor sau prestării serviciilor). Decontul se depune numai pentru perioadele în care au avut loc operaţiunile menţionate anterior.

Atenţie! Persoanele înregistrate conform art. 153 nu depun decont special de TVA chiar dacă desfăşoară activităţile menţionate mai sus pentru că TVA-ul aferent acestor operaţiuni va fi reflectat în decontul de TVA, cod 300.

Baza legală: Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul ministrului Finanţelor Publice 36/2007 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului “Decont special de taxă pe valoarea adăugată”, cod 301.

 

Nedeclararea la termen a obligaţiilor stabilite de lege se sancţionează contravenţional

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea atrage atenţia contribuabililor persoane fizice şi juridice că, pentru neîndeplinirea la termen a obligaţiilor de declarare prevăzute de lege, a bunurilor şi veniturilor impozabile sau, după caz, a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume, se sancţionează contravenţional. Astfel, amenzile prevăzute de Ordonanţa Guvernului 92/2003 privind Codul de Procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare sunt de la 50 la 1.500 lei, pentru persoanele fizice, şi de la 500 la 10.000 lei, pentru persoanele juridice. 

În primele patru luni din 2007, pentru bugetul consolidat al statului,

Fiscul vâlcean a stabilit suplimentar peste 48 de milioane de lei

• 15 de cazuri au fost înaintate instituţiilor abilitate pentru continuarea şi definitivarea cercetărilor în vederea stabilirii persoanelor vinovate şi a gradului de participare a acestora la infracţiunile constatate.

Pentru identificarea faptelor de evaziune fiscală, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea, prin structurile cu atribuţii de control din subordine, a urmărit îndeplinirea în bune condiţii şi la timp a sarcinilor care decurg din obiectivele strategice stabilite de Ministerul Economiei şi Finanţelor
– Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, principalele ţinte vizând: creşterea gradului de conformare voluntară a operatorilor economici; realizarea veniturilor bugetului general consolidat şi reducerea arieratelor; reducerea şi sancţionarea comportamentului evazionist; întărirea disciplinei financiar-fiscale şi contabile.
Astfel, până la 30 aprilie a.c., inspectori ai DGFP Vâlcea au efectuat 925 de acţiuni de control, care au avut ca obiective principale verificarea: modului în care sunt aplicate reglementările legale privind calcularea, evidenţierea în cuantumurile şi la termenele stabilite de lege, a impozitelor, taxelor şi a altor obligaţii fiscale faţă de bugetul general consolidat; realităţii şi legalităţii sumelor negative din deconturile de taxa pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare.
În urma inspecţiilor fiscale, veniturile stabilite suplimentar de Finanţele Publice vâlcene pentru bugetul general consolidat, s-au ridicat la 48,3 milioane de lei. Suma este formată din: 31,5 mil.lei – diferenţe de impozite, taxe, contribuţii şi fonduri stabilite peste cele înregistrate de operatorii economici în evidenţa contabilă; 16,7 mil.lei – accesorii aferente debitelor stabilite suplimentar; 0,1 mil.lei amenzi contravenţionale şi confiscări.
Pentru prejudicii create bugetului general consolidat, în sumă totală de 29 mil.lei, DGFP Vâlcea a înaintat 15 de cazuri instituţiilor abilitate pentru continuarea şi definitivarea cercetărilor în vederea stabilirii persoanelor vinovate şi a gradului de participare a acestora la infracţiunile constatate.

Leave a Response