|miercuri, iunie 23, 2021
  • Follow Us!

Plata datoriilor vă scuteşte de publicarea pe ”lista ruşinii” 

În atenţia restanţierilor la Bugetul consolidat al statului!

Plata datoriilor vă scuteşte de publicarea pe ”lista ruşinii”

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea reaminteşte contribuabililor plătitori de impozite şi taxe că, la 27 aprilie 2007, pe site-ul www.mfinante.ro, va fi publicată lista restanţierilor la bugetul general consolidat al statului la 31 martie 2007.

            Pentru a evita publicarea, contribuabilii aflaţi în această situaţie trebuie să achite debitele restante până la data publicării.

Temei legal: Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

 
Noutăţi fiscale

Procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a TVA şi de eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri

 
1. Certificatul de amânare de la plată a TVA

Conform prevederilor art. 157(3) din Codul Fiscal, taxa pentru importuri de bunuri, cu excepţia importurilor scutite de taxă se plăteşte la organul vamal, în conformitate cu reglementările în vigoare privind plata drepturilor de import.

Prin excepţie de la această regulă, în perioada 15 aprilie 2007 – 31 decembrie 2008, inclusiv, nu se face plata efectivă a taxei pe valoarea adăugată la organele vamale, pentru importurile de bunuri din teritorii şi din state terţe, exclusiv Bulgaria, de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care au obţinut certificat de amânare de la plată.

Certificatul de amânare de la plata în vamă a TVA se eliberează contriibuabililor la îndeplinerea cumulativă a următoarele condiţii:
– nu au obligaţii bugetare restante reprezentând impozite, taxe, contribuţii, inclusiv contribuţii individuale ale salariaţilor şi orice alte venituri bugetare;
– nu înregistrează debite faţă de autoritatea vamală;
– au realizat în anul calendaristic precedent importuri din teritorii şi state terţe, a căror valoare cumulată este de cel puţin 150 milioane lei. În această valoare nu se cuprind importurile de produse supuse accizelor armonizate:      
– sunt înregistrate în scopuri de TVA cu cel puţin un an calendaristic înaintea depunerii cererii pentru eliberarea certificatului de amânare de la plată;   
– nu sunt în stare de insolvenţă, nu se află în procedura de reorganizare sau lichidare judiciară şi nu figurează în evidenţa specială şi/sau în lista contribuabililor inactivi.

Pentru obţinerea certificatului de amânare de la plată se depun la Autoritatea Naţională a Vămilor:

– o cerere tip;

– o copie de pe documentul care atestă calitatea de persoană înregistrată în scopuri de TVA;

– cerficatul de atestare fiscală, în original care se obţine de la autoritatea fiscală unde contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe;
– declaraţia pe propria răspundere privind valoarea cumulată a importurilor din teritorii şi state terţe realizate în anul calendaristic precedent celui în care se solicită eliberarea certificatului;
– declaraţia pe propria răspundere că nu sunt în stare de insolvenţă;

– cazierul judiciar valabil pentru reprezentantul legal;

Autoritatea Naţională a Vămilor eliberează certificatul de amânare de la plata în vamă a TVA în termen de 15 zile de la depunerea cererii şi a documentaţiei.

Certificatul de amânare de la plată se eliberează pe perioada indicată de solicitant, care nu poate depăşi data de 31 decembrie 2008.

Certificatul de amânare de la plata în Vamă a TVA se revocă în cazul în care una din condiţiile care au stat la baza eliberării nu mai este îndeplinită.
 

2. Garantarea TVA la organele vamale

Începând cu 15 aprilie 2007, inclusiv, pentru importul de bunuri scutit de taxă în condiţiile prevăzute de art. 142 alin. (1) lit. ”l” din Codul Fiscal – respectiv importul în România de bunuri care au fost transportate dintr-un teritoriu terţ (extracomunitar) atunci când livrarea acestor bunuri de către importator constituie o livrare scutită conform art. 143 alin. (2) – taxa pe valoarea adăugată se garantează la organele vamale.
Intră sub incidenţa prevederilor art. 143, alin. 2:

– livrările intracomunitare de bunuri către o persoană care îi comunică furnizorului un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA;

– livrările intracomunitare de mijloace de transport noi către un cumpărător care nu îi comunică furnizorului un cod valabil de îregistrare în scopuri de TVA etc.;

– livrările intracomunitare de produse accizabile către o persoană impozabilă sau către o persoană juridică neimpozabilă care nu îi comunică furnizorului un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA.
Garanţia prevăzută la art. 157(7) din Codul Fiscal, modificat prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice 500/2007, pentru importul în România de bunuri scutit de taxă în condiţiile prevăzute la art. 142, lit. “L”, din Codul Fiscal, se constituie la Biroul vamal la care s-a depus declaraţia vamală de punere în liberă circulaţie. Cuantumul garanţiei trebuie să acopere TVA care ar fi datorată la punerea în liberă circulaţie a bunurilor.
Garanţia se eliberează de către Biroul vamal la cererea importatorului prin decizie a şefului Biroului vamal, pe baza documentelor care justifică scutirea de TVA pentru livrarea intracomunitară a bunurilor importate.
Termenul maxim pentru prezentarea documentelor justificative este de 30 de zile de la data declaraţiei vamale de punere în liberă circulaţie. În cazuri temeinic justificate, biroul vamal poate prelungi, o singură dată acest termen de 30 de zile.
În cazul neprezentării la termen a justificării scutirii de TVA, conform celor menţionate mai sus, garanţia constituită se utilizează pentru acoperirea TVA datorată în Vamă.

*

Temei legal: Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare; Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 22/2007 pentru modificarea şi completarea art. 157 din Legea 571/2003; Ordinul ministrului Finanţelor Publice 500/2007 privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în Vamă a TVA şi de eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri.
 
 

Documentar fiscal

DECONTUL SPECIAL DE TVA, COD 301

Obligaţia completării şi depunerii
1. Persoanele înregistrate conform art. 153^1 din Codul Fiscal, dar neînregistrate conform art. 153 (înregistrarea normală la depăşirea plafonului sau prin opţiune pentru persoanele impozabile care desfăşoară activităţi economice) pentru:

– achiziţii intracomunitare de bunuri, altele decât achiziţiile intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile;

– operaţiuni pentru care sunt obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. c, d, e din Codul Fiscal, respectiv care beneficiază de prestări de servicii efectuate de persoane impozabile nestabilite în România, livrări de gaze naturale sau energie pentru care furnizorul nu este stabilit în România, sau persoana impozabilă sau neimpozabilă este beneficiara unei livrări ulterioare efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare.

Persoanele înregistrate conform art. 153^1 sunt persoanele impozabile care nu sunt înregistrate şi nu au obligaţia să se înregistreze conform art. 153 şi persoanele juridice neimpozabile, care intenţionează să efectueze o achiziţie intracomunitară.

2. Persoanele impozabile neînregistrate conform art. 153 indiferent dacă sunt sau nu înregistrate conform art. 153^1 pentru operaţiuni pentru care sunt obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. b) respectiv dacă sunt beneficiarele unor servicii de natura: închirierilor de bunuri mobile, operaţiuni de leasing având ca obiect utilizarea bunurilor mobile corporale, folosirea drepturilor de autor, brevete, licenţe, servicii de publicitate şi marketing, serviciile consultanţilor, juriştilor avocaţilor şi alte servicii prevăzute la art. 133 alin. (2) lit. g) din Codul Fiscal, dacă serviciile sunt prestate de o persoană impozabilă care nu este stabilită în România.
3. Persoanele care nu sunt înregistrate conform art. 153 indiferent dacă sunt sau nu înregistrate conform art. 153^1 pentru achiziţiile de mijloace de transport noi.
4. Persoanele impozabile care nu sunt înregistrate conform art. 153 şi persoanele juridice neimpozabile, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate conform art. 153^1 pentru:

– achiziţii intracomunitare de produse accizabile ;

– operaţiuni pentru care sunt obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. g) respectiv pentru livrări de bunuri sau prestări de servicii care sunt realizate de persoane impozabile care nu sunt stabilite şi înregistrate în România (art. 132; 133);

– operaţiuni pentru care sunt obligate la plata taxei conform art. 150 lit. f) persoanele care încheie regimurile sau situaţiile prevăzute la art. 144 alin. (1) lit. a) din Codul Fiscal, respectiv pentru livrări de bunuri scutite, plasate în regim vamal de admitere temporară cu exonerare totală de la plata taxelor vamale, pentru bunuri introduse într-o zonă liberă, bunuri plasate în regim de tranzit, bunuri plasate în regim de  perfecţionare activă etc.
 

Termenul de depunere

Decontul special de TVA, cod 301, se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care ia naştere exigibilitatea operaţiunilor (de regulă data livrării bunurilor sau prestării serviciilor).
Decontul se depune numai pentru perioadele în care au avut loc operaţiunile menţionate anterior.

Atenţie! Persoanele înregistrate conform art. 153 nu depun decont special de TVA chiar dacă desfăşoară activităţile menţionate mai sus pentru că TVA-ul aferent acestor operaţiuni va fi reflectat în decontul de TVA, cod 300.

*

Baza legală: Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul ministrului Finanţelor Publice 36/2007 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului “Decont special de taxă pe valoarea adăugată”, cod 301.

Leave a Response