|miercuri, iunie 23, 2021
  • Follow Us!

Persoanele fizice au posibilitatea să direcţioneze 2% din impozitul pe venit către o entitate nonprofit 

Persoanele fizice au posibilitatea să direcţioneze 2% din impozitul pe venit către o entitate nonprofit

Contribuabilii pot decide asupra modului în care sunt cheltuiţi 2% din impozitul datorat pe venit, prin direcţionarea acestei sume către o organizaţie neguvernamentală. În acest sens, contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 2% din impozitul pe veniturile din salarii obţinute în anul 2006, pentru sponsorizarea entităţilor nonprofit, înfiinţate conform Ordonanţei Guvernului 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. Pentru aceasta, contribuabilii trebuie să depună o copie a fişei fiscale, împreună cu formularul 230 – „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual”. Pentru aceasta este necesar să completeze suma, precum şi următoarele date ale ONG-ului beneficiar: denumire; cod fiscal şi cont bancar.
Procurarea formularelor mai sus-menţionate se face, fie prin accesarea site-ului Ministerului Finanţelor Publice, www.mfinante.ro, portal ANAF, domeniul „Asistenţă contribuabili”, subdomeniul „Formulare”, fie solicitându-le de la unitatea fiscală.
Formularele şi o copie a fişei fiscale vor fi depuse personal la unitatea fiscală de domiciliu sau prin poştă, prin scrisoare recomandată, recipisa obţinută de la oficiul poştal reprezentând dovada depunerii declaraţiei/cererii în termenul legal prevăzut, respectiv până la 15 mai 2007.
De asemenea, pot opta pentru redirecţionarea a 2% din impozitul datorat şi persoanele fizice care au obligaţia depunerii „Declaraţiei speciale privind veniturile realizate”, cod 200, completând rubricile corespunzătoare din declaraţie. Din această categorie fac parte persoanele fizice care au obţinut venituri: comerciale; din exercitarea unei profesii libere; din cedarea folosinţei bunurilor; din activităţi agricole; din câştiguri din transferul titlurilor de valoare.
Pentru a beneficia de această opţiune, contribuabilii care au realizat venituri din activităţi independente impuşi pe bază de norme de venit, care nu au obligaţia depunerii Declaraţiei cod 200, vor completa această declaraţie cu datele necesare ale ONG-ului şi o vor depune potrivit celor precizate mai sus.
Important! Redirecţionarea poate fi făcută către un singur ONG!

Temei legal: Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, art. 84, al. 2, şi Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 185/2007 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 
Agendă fiscală
ÎN ATEN├×IA RESTAN├×IERILOR LA BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT AL STATULUI
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea reaminteşte contribuabililor plătitori de impozite şi taxe că, la 27 aprilie 2006, pe site-ul www.mfinante.ro, va fi publicată lista restanţierilor la bugetul general consolidat al statului la 31 martie 2006.
            Pentru a evita publicarea, contribuabilii aflaţi în această situaţie trebuie să achite debitele restante până la data publicării.

*

Temei legal: Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
 
15 aprilie a.c. – termen limită pentru declararea şi plata impozitului pe profit aferent anului 2006
La 15 aprilie a.c., expiră termenul limită de declarare şi plată a impozitului pe profit aferent anului 2006. Depunerea Declaraţiei, cod 101, şi plata impozitului se va face la unităţile fiscale la care sunt înregistraţi contribuabilii ca plătitori de impozite şi taxe.
De reţinut! Au această obligaţie contribuabilii care nu au depus la data de 15 februarie a.c. Declaraţia, cod 101.
 
nedeclararea la termen a obligaţiilor stabilite de lege  se sancţionează contravenţional
            Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Vâlcea atrage atenţia contribuabililor persoane fizice şi juridice că, pentru neîndeplinirea la termen a obligaţiilor de declarare prevăzute de lege, a bunurilor şi veniturilor impozabile sau, după caz, a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume, se sancţionează contravenţional. Astfel, amenzile prevăzute de Ordonanţa Guvernului 92/2003 privind Codul de Procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare sunt de la 50 la 1.500 lei, pentru persoanele fizice, şi de la 500 la 10.000 lei, pentru persoanele juridice.
 
 

Breviar fiscal

declaraţie recapitulativă privind livrările intracomunitare

Cine are obligaţia depunerii declaraţiei recapitulative

1. Persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, trebuie să întocmească şi să depună la unităţile fiscale competente, până la data de 25, inclusiv a lunii următoare unui trimestru calendaristic, o declaraţie recapitulativă privind livrările intracomunitare, care va cuprinde următoarele informaţii:
 a) suma totală a livrărilor intracomunitare de bunuri scutite de la plata taxei, pe fiecare cumpărător, pentru care exigibilitatea taxei a luat naştere în trimestrul calendaristic respectiv;

b) suma totală a livrărilor de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare, efectuate în statul membru de sosire a bunurilor expediate sau transportate, pe fiecare beneficiar al livrării ulterioare care are desemnat un cod T, şi pentru care exigibilitatea taxei a luat naştere în trimestrul calendaristic respectiv.

2. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 şi 1531 trebuie să depună la organele fiscale competente, până la data de 25, inclusiv a lunii următoare unui trimestru calendaristic, o declaraţie recapitulativă privind achiziţiile intracomunitare, care va cuprinde următoarele informaţii:

a) suma totală a achiziţiilor intracomunitare de bunuri, pe fiecare furnizor, pentru care această persoană impozabilă este obligată la plata taxei, pentru care exigibilitatea taxei a intervenit în trimestrul calendaristic respectiv;

b) suma totală a achiziţiilor de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare, pentru care furnizorul a desemnat persoana impozabilă beneficiară drept persoană obligată la plata taxei.
Declaraţiile recapitulative se depun numai pentru perioadele în care ia naştere exigibilitatea taxei pentru astfel de operaţiuni.
 
Modul de depunere a declaraţiei
Declaraţia recapitulativă se depune în format electronic la registratura organului fiscal competent, la poştă, prin scrisoare recomandată, prin completare pe pagina de web a Ministerului Finanţelor Publice, prin SEN, de către marii contribuabili şi va fi însoţit de formularul editat cu ajutorul programului de asistenţă, semnat şi ştampilat, conform legii.

Formatul electronic al declaraţiei recapitulative se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice şi se transmite organului competent pe suport electronic.

Programul de asistenţă este pus la dispoziţia persoanelor impozabile, gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro.

*         

Temei legal: Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul ministrului Finanţelor Publice 955/2006 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului “Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri”.

Leave a Response