FISCUL VâLCEAN A APLICAT 827 DE AMENZI CONTRAVENŢIONALE

joi, 1 februarie 2007

În 2006, pentru disciplinarea operatorilor economici,

FISCUL VÂLCEAN A APLICAT 827 DE AMENZI CONTRAVENŢIONALE

În anul 2006, pentru identificarea faptelor de evaziune fiscală, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea a urmărit îndeplinirea în bune condiţii şi la timp a sarcinilor care decurg din obiectivele strategice stabilite de Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, principalele ţinte vizând: creşterea gradului de conformare voluntară a operatorilor economici; realizarea veniturilor bugetului general consolidat şi reducerea arieratelor; reducerea şi sancţionarea comportamentului evazionist; întărirea disciplinei financiar-fiscale şi contabile. În cadrul acţiunilor de control, inspectorii fiscali au acţionat pentru depistarea cauzelor şi condiţiilor care favorizează evaziunea fiscală, în scopul prevenirii şi diminuării cazurilor de evaziune fiscală. Astfel, personalul Activităţii de Control Fiscal şi serviciilor de control fiscal persoane fizice de la unităţile fiscale teritoriale a efectuat 3.215 de acţiuni de control care au avut ca obiective principale verificarea: modului în care sunt aplicate reglementările legale privind calcularea, evidenţierea în cuantumurile şi la termenele stabilite de lege, a impozitelor, taxelor şi a altor obligaţii fiscale faţă de bugetul general consolidat; realităţii şi legalităţii sumelor negative din deconturile de taxa pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare.
Ca urmare a inspecţiilor fiscale, în 2006, veniturile stabilite suplimentar de Finanţele Publice vâlcene pentru bugetul general consolidat, la 31 decembrie 2006, s-au ridicat la 34 de milioane de lei. Suma este formată din: 11 mil. lei - diferenţe de impozite, taxe, contribuţii şi fonduri stabilite peste cele înregistrate de operatorii economici în evidenţa contabilă; 4 mil. lei - dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente debitelor stabilite suplimentar; 1 mil. lei provenind din 827 de amenzi contravenţionale şi 18 mil. lei din confiscări.
Totodată, pentru prejudicii create bugetului general consolidat în sumă totală de 3 mil. lei, DGFP Vâlcea a înaintat 33 de cazuri instituţiilor abilitate pentru continuarea şi definitivarea cercetărilor în vederea stabilirii persoanelor vinovate şi a gradului de participare a acestora la infracţiunile constatate.
„Principalele deficienţe care au condus la diminuarea obligaţiilor fiscale în 2006 au constat în: sustragerea de la plata taxelor şi impozitelor; nedeclararea veniturilor impozabile; ascunderea obiectului şi a sursei impozabile; înregistrarea în evidenţe de cheltuieli fictive, fără a avea la bază documente justificative; distrugerea actelor contabile; întocmirea incompletă şi necorespunzătoare a actelor şi documentelor contabile, neconducerea evidenţelor contabile ş.a., cu scopul vădit de a prejudicia bugetul consolidat al statului.
Pentru acest an ne-am propus să sporim eficienţa şi calitatea actului fiscal, prin aplicarea unui tratament echitabil, nediscriminatoriu operatorilor economici. În acest sens, vom promova un parteneriat real în relaţia directă cu contribuabilul, astfel încât să realizăm cu profesionalism misiunea instituţiei noastre, aceea de a aplica în teritoriu, în mod unitar, Strategia şi Programul Guvernului în domeniul Finanţelor Publice pentru înfăptuirea reformei fiscale.

În anul 2007, obiectivul principal al întregii activităţi a instituţiei noastre îl constituie sporirea capacităţii de administrare fiscală a tuturor structurilor componente, contribuind astfel într-o măsură mai însemnată la creşterea gradului de colectare a veniturilor la bugetul general consolidat al statului” - a declarat ec. Gheorghe Gogîrnoiu, directorul executiv al DGFP Vâlcea.

 
 

În atenţia angajatorilor!

DEPUNEREA FIŞELOR FISCALE PENTRU 2006

Plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor au obligaţia depunerii fişelor fiscale pentru anul 2006 în format electronic, însoţite de borderoul centralizator editat cu ajutorul programului de asistenţă, semnat şi ştampilat, la unitatea fiscală unde îşi au domiciliul fiscal sau unde sunt luaţi în evidenţă, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului 2007.

Sediile secundare ale angajatorilor persoane juridice, înregistrate ca plătitori de impozit pe venitul din salarii, depun fişele fiscale ale angajaţilor proprii la unitatea la care sunt înregistrate sediile secundare respective.

În cazul în care, la data depunerii fişelor fiscale, sediul secundar este desfiinţat, depunerea fişelor fiscale se va face de către persoana juridică de care a aparţinut sediul secundar, la organul fiscal în a cărui rază teritorială este înregistrată persoana juridică.
În cazul în care un angajat a lucrat în cursul anului la mai mulţi angajatori, aceştia sunt obligaţi să-i acorde deducerea personală corespunzător perioadei lucrate, să completeze şi înmâneze un exemplar al fişei fiscale odată cu definitivarea formelor de lichidare sau la încetarea raporturilor în baza cărora au fost obţinute veniturile din salarii. 
În situaţia în care un angajat a lucrat în cursul anului fiscal la mai multe sedii secundare ale aceluiaşi angajator - persoană juridică, se va întocmi o singură fişă fiscală care va fi depusă de sediul secundar, în evidenţele căruia figurează la data de 31 decembrie a anului de raportare.
Formatul electronic al formularului se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice şi se transmite organului fiscal competent pe dischetă 3 1/2 inch, 1.440 MB, compatibilă MS-DOS.

Important! Programul de asistenţă este distribuit contribuabililor gratuit de unităţile fiscale teritoriale sau poate fi descărcat de pe serverul Ministerului Finanţelor Publice la adresa www.mfinante.ro.

De asemenea, angajatorii se pot prezenta zilnic între orele 8.30 şi 16.00, la unităţile fiscale teritoriale, cu o dischetă 3 1/2 inch, 1.440 MB, compatibilă MS-DOS, pentru preluarea programului de fişe fiscale.
Angajatorii vor edita fişa fiscală pe suport de hârtie, în două exemplare, semnate şi ştampilate conform legii, unul se păstrează de către angajator, iar cel de-al doilea se înmânează angajatului.
Sancţiuni. Nerespectarea de către plătitorii de salarii şi venituri asimilate salariilor a obligaţiilor privind completarea şi păstrarea fişelor fiscale precum şi neîndeplinirea obligaţiilor privind transmiterea la organul fiscal competent sau la terţe persoane (angajaţi) a fişelor fiscale în termenul stabilit se sancţionează cu amendă de la 50 la 1.500 lei, pentru persoanele fizice, şi de la 500 la 10.000 lei, pentru persoanele juridice.

*

Baza legală: Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 425/20.03.2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298/03.04.2006, prin care a fost aprobat modelul şi conţinutul formularului 210 “Fişa fiscală privind impozitul pe veniturile din salarii” cod 14.13.01.13/1, formular valabil pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor realizate începând cu 1 ianuarie 2006; Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
 
 
PRECIZĂRI PRIVIND DECLARAREA ŞI PLATA IMPOZITULUI PE PROFIT
            Contribuabilii care definitivează până la 15 februarie 2007 închiderea exerciţiului financiar 2006, organizaţiile nonprofit şi contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură au obligaţia să depună Declaraţia anuală de impozit pe profit, cod 101, şi să plătească impozitul pe profit aferent anului 2006 până la aceeaşi dată.

            Atenţie! Odată cu declaraţia de impozit pe profit anuală, contribuabilii au obligaţia să depună şi o declaraţie privind plăţile şi angajamentele de plată către persoanele nerezidente, dacă este cazul, care cuprinde scopul şi suma fiecărei plăţi, numele şi adresa beneficiarului. Nu se cuprind în această declaraţie sumele angajate sau plătite pentru bunurile importate sau pentru transportul internaţional, potrivit art. 35 din Codul Fiscal nr. 571/2003, modificat, în vigoare începând cu 1 ianuarie 2007.

            Contribuabilii se pot prezenta zilnic între orele 8.30 şi 16.00, la unităţile fiscale teritoriale, cu o dischetă 3 1/2 inch, 1.440 MB, compatibilă MS-DOS, pentru preluarea programului informatic necesar completării Declaraţiei anuale de impozit pe profit, cod 101.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe