OLTCHIM trebuie ferită de ingineri juridico- financiare

joi, 9 noiembrie 2006

„Ziarul de Vâlcea” susţine iniţiativa parlamentarilor vâlceni

OLTCHIM trebuie ferită de inginerii juridico- financiare

Datorită unei ordonanţe guvernamentale, suspectabilă de a fi emisă din interese meschine ale unor miniştri coruptibili sau din neglijenţă crasă, cea mai mare societate din Vâlcea, cunoscutul OLTCHIM SA, riscă să fie desfiinţată, lichidată şi privatizată pe sume de nimic dacă nu se va adopta o lege specială. Fără a încerca să-şi aroge merite, fără tam-tam, fără declaraţii publice, cinci parlamentari din Vâlcea (nu ştim de ce nu toţi) au semnat un memoriu pentru susţinerea amendamentelor la propunerea la propunerea legislativă privind aprobarea prin lege a Ordonanţei de Urgenţă nr. 45 din 21 iunie 2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale „Oltchim” - S.A. Râmnicu Vâlcea pe care l-au adresat tuturor comisiilor parlamentare din Camera Deputaţilor şi Guvernului României. Semnatarii acestui memoriu care explică situaţia critică în care se află acum OLTCHIM sun; deputaţii Aurel Vlădoiu (PSD), Rovana Plumb (PSD), Emilian Frâncu (PNL), Petre Ungureanu (PNL) şi Dumitru Dragomir (PRM). Redăm textul integral al memoriului parlamentarilor vâlceni:

„SC OLTCHIM SA - Rm. Vâlcea este cel mai mare producător de pe piaţa internă de produse clorosodice, solvenţi cloruraţi, unic producător de P.V.C., polioli-polieteri, oxo-alcooli, anhidrida ftalica şi dioctilftalat, produse de bază pentru economia naţională, cu un ritm de creştere a consumului acestor produse în ţările Europei de Est de 20 – 25% pe an. Practic piaţa de desfacere este asigurată şi în continuă dezvoltare.
            În ultimii ani, societatea a înregistrat o creştere economică semnificativă. Astfel, în anul 2004, societatea a realizat o cifră de afaceri de 421 mil. USD, din care export în valoare de 295 mil. USD. În anul 2005, SC OLTCHIM SA - Rm. Vâlcea a realizat o cifră de afaceri de 495 mil. USD, din care exportul deţine o pondere de 71 % respectiv 353 mil. USD, preconizând ca în anul 2006 să depăşească 600 mil. USD, triplându-şi astfel cifra de afaceri faţă de anul 2000. Acest deziderat este realizabil, având în vedere că în primele 9 luni ale anului 2006 societatea a realizat deja o cifră de afaceri de 453 mil. USD, din care export în valoare de 331 mil. USD. În toată această perioadă, societatea a înregistrat în mod constant profit. Se constată că societatea are stabilitatea necesară care i-a permis să treacă peste şocul economic determinat de creşterile majore ale preţului petrolului din perioada recentă.
            În scopul creşterii atractivităţii societăţii pentru procesul de privatizare, precum şi pentru a asigura cadrul necesar recuperării creanţelor deţinute de Statul Român faţă de societate, provenind din executarea garanţiilor guvernamentale menţionate, în temeiul art. 17 din Legea nr. 137/2002, a fost adoptată Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor nr. 8 din data de 28.11.2003, prin care a fost majorat capitalul social al SC Oltchim SA cu suma de 3.223.367.360.000 ROL, prin conversia în acţiuni a unei părţi din creanţa A.V.A.B. faţă de societate, respectiv a sumei de 3.223.367.360.825,82 ROL, ce reprezenta echivalentul în ROL a 95.284.145,58 USD, la un curs de referinţă la data conversiei de 1 USD = 33.829 ROL.
Hotărârea menţionată a fost contestată de către principalii acţionari minoritari, respectiv LINDSELL ENTREPRSES LTD, SIF OLTENIA SA şi Cojocaru Dan, cu toate că la data adoptării Hotărârii AGEA nr. 8/28.11.2003 s-a respectat legislaţia în vigoare în materie, legea neprevăzând la acest gen de majorare de capital social, la acea dată, acordarea dreptului de preferinţă acţionarilor minoritari.
În temeiul Sentinţei civile nr. 689/CC/17.11.2005, pronunţată de Tribunalul Vâlcea, s-a dispus constatarea nulităţii Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor nr. 8 din data de 28.11.2003. Împotriva acestei hotărâri judecătoreşti, SC Oltchim SA a formulat apel.
În vederea adoptării unei soluţii care să permită clarificarea situaţiei societăţii şi stabilirea premiselor necesare declanşării procesului de privatizare, Guvernul României a emis ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 45 din 21 iunie 2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Oltchim - S.A. Râmnicu Vâlcea.
            Senatul României a respins integral aprobarea prin lege a O.U.G. nr. 45/2006, invocând faptul că dispoziţiile proiectului de lege sunt de competenţa Adunării Generale a Acţionarilor.
Prin prezenta dorim să supunem atenţiei Camerei Deputaţilor necesitatea adoptării unui act normativ special pentru privatizarea SC OLTCHIM SA – Rm.Vâlcea, precum şi motivele pentru care se solicită amendarea textului iniţial al O.U.G. nr. 45/2006.
Necesitatea adoptării unei legi speciale privind privatizarea SC OLTCHIM SA – Rm.Vâlcea este dată şi de faptul că simpla anulare a conversiei anterioare creează o situaţie delicată determinată de următoarele condiţii:
- deoarece Ministerul Economiei şi Comerţului este titular al acţiunilor, în urma anulării conversiei, această instituţie devine creditor al societăţii cu valoarea acţiunilor anulate, însă această instituţie, faţă de atribuţiile acordate prin Legea de organizare a Guvernului nr. 90/2001 şi H.G. nr. 738/2003 privind înfiinţarea Ministerului Economiei şi Comerţului, nu are facultatea de a dobândi astfel de creanţe şi nici de a le transfera către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului;
- Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului nu poate să se reînscrie automat cu titlu de creditor al societăţii, deoarece, în urma conversiei realizate în noiembrie 2003, aceasta a stins creanţa sa faţă de societate şi a transferat acţiunile dobândite către autoritatea implicată în privatizare, în scopul vânzării acestora în procesul de privatizare; în acelaşi timp, în temeiul atribuţiilor stabilite prin O.U.G. nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, instituţia nou creată, respectiv Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, nu are facultatea de a prelua, spre valorificare, creanţe de la Ministerul Economiei şi Comerţului.
Amendarea textului iniţial al O.U.G. nr. 45/2006 este necesară deoarece aplicarea acestei ordonanţe de urgenţă în forma actuală expune S.C. OLTCHIM S.A. la o serie de riscuri majore pe care le prezentăm sintetic în cele ce urmează:
1. Prin diminuarea capitalului social şi mărirea datoriilor, societatea se va afla în stare de lichidare, conform art. 158 din Legea 31/1990 R.
2. Se compromite privatizarea societăţii, deoarece pleacă din poziţia de lichidare şi majorarea capitalului social se va putea face numai de către acţionarii minoritari deoarece statul, prin lege, nu poate să participe la majorarea de capital. În contextul în care capitalul social până la data conversiei era determinat la nivelul valorii patrimoniului stabilit prin H.G. 500/1994, respectiv 11,6 mil. USD din care deţinerea statului 6,2 mil. USD, rezultă că acţionarii minoritari, cu un aport de 4 – 5 mil. USD, vor prelua controlul asupra unui patrimoniu de 470 mil. USD existent la această dată, respectiv asupra unei societăţi cu o cifră de afaceri de 600 mil. USD, din care exportul reprezintă peste 75%.
Considerăm că însăşi acţionarea în judecată a SC OLTCHIM SA – Rm.Vâlcea de către acţionarii minoritari nu este întâmplătoare. Acţiunea este formulată pentru ca o parte dintre aceştia să îşi asigure condiţiile de a participa la majorarea capitalului social, invocând riscul lichidării societăţii, astfel încât să devină majoritari cu un aport la capital de 4-5 mil. USD. Din păcate, modul cum au fost formulate textele iniţiale ale art.1 şi art.2 din O.U.G. nr. 45/2005 permite perfect aplicarea acestei politici a acţionarilor minoritari. Practic, textul actual al celor două articole, fără a avea această intenţie, încurajează şi ajută o parte din acţionarii minoritari să beneficieze pe nedrept de controlul asupra unei societăţi cu un patrimoniu foarte mare şi cu o poziţie foarte bună pe piaţa, a cărei rentabilitate şi stabilitate permit acesteia să depăşească, aşa cum s-a dovedit deja, orice criză majoră.
Cel mai dezavantajat în această situaţie va fi statul român, care nu are nici o şansă să-şi recupereze creanţele, acestea fiind sigur devalorizate în procesul de negociere pentru privatizare. Ca motivare pentru solicitarea unui preţ scăzut, sub valoarea nominală a pachetului de acţiuni şi a creanţelor deţinute de Statul Român, prin instituţiile sale, la SC OLTCHIM SA – Rm.Vâlcea, având în vedere şi experienţa unor privatizări anterioare, estimăm că investitorul va invoca faptul că datoriile faţă de stat provin din perioadele anterioare datei privatizării, situaţie în care nu îşi va asuma nici o răspundere concretă pentru plata integrală a acestora şi va exista un conflict permanent pe această temă între investitor şi instituţiile creditoare ale statului.
Pentru evitarea riscurilor de mai sus, care vor deveni certe în situaţia aplicării O.U.G. 45/2006 în forma actuală, propunem modificarea şi completarea actului normativ, amendamentele propuse având drept scop următoarele:
- să se prevadă conversia în acţiuni a întregii creanţe deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, respectiv a sumei de 153 mil. USD, la valoarea nominală a acesteia, ţinând cont că dispoziţiile art. 17 din legea nr. 137/2002 nu permit conversia parţială a creanţei;
- acordarea dreptului de preferinţă acţionarilor minoritari la majorarea capitalului social.
- atragerea de resurse financiare prin vânzarea pe piaţa de capital prin oferta publică a acţiunilor nesubscrise de acţionarii minoritari.
De la data conversiei realizate în noiembrie 2003, până în prezent, valoarea de piaţă a acţiunilor emise de SC OLTCHIM SA a crescut în mod constant, respectiv de la 0,12 Lei la 0,45 Lei, la o valoare nominală a acestora de 0,10 Lei. În acest context, prin realizarea operaţiunilor propuse în amendamentele la O.U.G. nr. 45/2006, Statul, prin instituţiile sale, se va comporta ca un investitor privat prudenţial, situaţie în care operaţiunea nu va mai fi susceptibilă de a fi interpretată ca un ajutor de stat nepermis. Aceasta cu atât mai mult cu cât societatea înregistrează profit din activitatea de bază.
Toată această operaţiune se poate materializa în 6 luni de la aprobarea prin lege a ordonanţei de urgenţă cu modificările propuse.
În acest fel, societatea va deveni aptă şi atractivă pentru privatizare şi numai în aceste condiţii statul are şanse certe să-şi recupereze întreaga creanţă, având în vedere următoarele aspecte:
- se scoate la privatizare o societate fără datorii;
- societatea este lider de piaţă în Europa de Est pentru soda caustică, PVC şi polio-poliesteri;
- există posibilitatea ca viitorul proprietar să cumpere instalaţia de piroliză de la S.N.P. PETROM – Sucursala Arpechim Piteşti, asigurându-şi integral sursa pentru principalele materii prime, respectiv etilena şi propilena.
Considerăm că  propunerea noastră este cea mai bună soluţie care asigură atingerea scopului real al O.U.G. nr. 45/2006, respectiv privatizarea societăţii intr-un termen scurt cu posibilitatea ca Statul să-şi recupereze întreaga creanţă.
Tiberiu PÎRNĂU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe