Eliberarea certificatelor de atestare fiscală şi de obligaţii bugetare

luni, 26 iunie 2006

Eliberarea certificatelor de atestare fiscală şi de obligaţii bugetare

            Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează că ministrul Finanţelor Publice a emis Ordinul nr. 752/11.05.2006, care a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 450/24.05.2006. Prin noul act normativ se asigură aplicarea unitară a procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, precum şi a prevederilor legale referitoare la eliberarea certificatului de obligaţii bugetare.
           
1. Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice
            Organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor are obligaţia de a elibera certificatul care atestă modul de îndeplinire a obligaţiilor de plată la buget a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri, denumit certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice, la solicitarea contribuabililor persoane juridice şi în situaţia în care contribuabilul îşi schimbă domiciliul fiscal.
            Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice poate fi utilizat pe o perioada de 30 de zile de la data eliberării acestuia.
            În perioada de utilizare contribuabilii pot folosi certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice ori de câte ori este nevoie, în copii legalizate, în condiţiiile legii.
            Eliberarea cetificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice este supusă taxelor de timbru, conform reglementărilor legale în vigoare.
            Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice se eliberează pe baza datelor cuprinse în evidenţa pe plătitor a organului fiscal competent şi cuprinde creanţele fiscale exigibile, existente în sold în ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii, denumită lună de referinţă, şi neachitate până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.
            În primele 5 zile lucrătoare ale lunii se emit certificate de atestare fiscală pentru persoane juridice, în care se menţionează creanţele fiscale exigibile, existente în sold la sfârşitul lunii anterioare lunii de referinţă şi neachitate până la data eliberării cetificatului de atestare fiscală.
            Cererile de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice se soluţionează în maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrare, cu excepţia celor formulate de contribuabilii care au sedii secundare înregistrate la alte organe fiscale, care se vor soluţiona în maximum 10 zile lucrătoare de la înregistrare.
            Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice se întocmeşte în 3 exemplare, din care două exemplare originale se vor transmite contribuabilului sau persoanelor împuternicite de acesta, iar al treilea exemplar original se păstrează la organul fiscal emitent şi se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
 
2. Certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice  
            Certificatul care atestă îndeplinirea obligaţiilor de plată la buget a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri, se eliberează de organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor, potrivit legii, la solicitarea contribuabililor persoane fizice şi în situaţia în care contribuabilul îşi schimbă domiciliul fiscal.
            Prin organ fiscal competent se înţelege organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul îşi are domiciliul fiscal, pentru persoanele fizice cu domiciliul fiscal în România, sau organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru persoanele fizice fără domiciliul fiscal în România.
            Certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice poate fi utilizat pe o perioadă de 90 zile de la data eliberării acestuia.
            Contribuabilii pot folosi certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice ori de câte ori este nevoie, în copii legalizate, în condiţiile legii.
            Eliberarea certificatului de atestare fiscală pentru persoane fizice este supusă taxelor de timbru, conform reglementărilor legale în vigoare.
            Certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice se eliberează de organul fiscal competent pe baza datelor din evidenţa fiscală şi cuprinde creanţele fiscale exigibile, existente în sold în ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii denumită lună de referinţă, şi neachitate până la data eliberării certificatului de atestare fiscală. În primele 5 zile lucrătoare ale lunii se emit certificate de atestare fiscală pentru persoane fizice, în care se menţionează creanţele fiscale exigibile, existente în sold la sfârşitul lunii anterioare lunii de referinţă şi neachitate până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.
            Cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane fizice se soluţionează în maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrare.
            Certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice se întocmeşte în 3 exemplare, din care două exemplare originale se vor transmite contribuabilului sau persoanelor împuternicite de acesta, iar al treilea exemplar original se păstrează la organul fiscal emitent.
 
3. Certificatul de obligaţii bugetare   
            Organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor, la solicitarea instituţiei publice implicate în procesul de privatizare, are obligaţia de a elibera certificatul care atestă modul de îndeplinire a obligaţiilor de plată la buget a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri, denumit certificat de obligaţii bugetare, pentru completarea documentaţiei necesare procesului de privatizare, pentru acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor bugetare restante şi pentru alte situaţii prevăzute de lege.
            Certificatul de obligaţii bugetare se eliberează de organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor persoane juridice şi va fi semnat de către conducatorul acestuia.
            Eliberarea certificatului de obligaţii bugetare nu este supusă taxelor.
            Certificatele de obligaţii bugetare se eliberează pe baza raportului de inspecţie fiscală, efectuat de organele fiscale cu atribuţii de control.
            Certificatele se eliberează în termen de 30 de zile lucrătoare de la data solicitării instituţiei publice implicate în procesul de privatizare, în 3 exemplare originale, din care un exemplar original se va transmite instituţiei publice implicate în procesul de privatizare, un exemplar original se va transmite Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, iar un exemplar original se va păstra la dosarul fiscal al contribuabilului.
 
 
Breviar legislativ fiscal
Depunerea declaraţiilor cu codificarea informaţiei prin cod de bare -opţională
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează operatorii economici că nu mai este obligatorie depunerea declaraţiilor cu cod de bare. Măsura a fost instituită prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 830/2006 care a modificat OMFP nr. 409/2006 privind depunerea declaraţiilor fiscale cu codificarea informaţiei prin cod de bare.
Astfel, potrivit prevederilor Ordinului, pot fi prezentate cu codificarea informaţiei prin cod de bare:
- Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat, cod 14.13.01.01/a;
- Declaraţia rectificativă, cod 14.13.01.00/r;
- Decont de taxă pe valoarea adăugată, cod 14.13.01.02;
- Declaraţia privind impozitul pe profit, cod 14.13.01.04.
            Plătitorii de impozite, taxe şi contribuţii sociale pot utiliza metoda de declarare cu codificarea informaţiei prin cod de bare ca metodă alternativă de depunere a declaraţiilor fiscale.
De reţinut! Noul act normativ a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 517/15.06.2006 şi a intrat în vigoare în termen de 3 zile de la publicare.
 
 
Până la 1 iulie 2006, antrepozitarii trebuie să depună la autoritatea centrală
Declaraţia privind datele de identificare ale antrepozitarului şi ale antrepozitarului fiscal
            Antrepozitarii autorizaţi, inclusiv cei ale cărora autorizaţii au fost anulate, revocate sau suspendate, după caz, şi care se află în diferite stadii de contestare ori judecată, vor completa şi vor depune la autoritatea fiscală centrală până la 1 iulie 2006 “Declaraţia privind datele de identificare ale antrepozitarului şi ale antrepozitarului fiscal”.
            Nedepunerea în termen a declaraţiei sau depunerea acesteia cu informaţii incomplete atrage suspendarea autorizaţiilor de antrepozit fiscal, începând cu 1 iulie 2006 până la data depunerii declaraţiei şi a tuturor informaţiilor solicitate.
            Persoanele fizice sau juridice care solicită autorizarea ca antrepozitar autorizat de la data intrării în vigoare a acestui ordin şi până la 31 decembrie 2006 vor depune la autoritatea fiscală teritorială documentaţia prevăzută la pct. 8 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul Fiscal aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004.
            Persoanele fizice sau juridice care solicită autorizarea ca antrepozitar autorizat începând cu 1 ianuarie 2007 vor urma procedura de autorizare prevăzută de legislaţia în vigoare la data respectivă.
Autoritatea fiscală centrală va emite autorizaţii de antrepozit fiscal care vor  cuprinde Codul de accize atribuit atât antrepozitarului autorizat, cât şi fiecărui antrepozit fiscal, până la 31 decembrie 2006. 
Potrivit OMFP nr. 519/2006, pentru antrepozitarul autorizat, Codul de accize este format din 13 caractere cu următoarea configuraţie:
RO 12345 JJ AA NN, unde:
- RO reprezintă codul ISO al ţării;
- 12345 reprezintă o secvenţă de 5 caractere pentru identificarea antrepozitarului autorizat, respectiv a operatorului înregistrat;
- JJ reprezintă secvenţa de completare a numărului din 13 caractere, care va avea numai valoarea 0;
- AA este secvenţa ce reprezintă calitatea pentru care a fost autorizat contribuabilul;
- NN este secvenţa de completare a numărului din 13 caractere, care va avea numai valoarea 00.
Pentru antrepozitul fiscal (locaţia autorizată), Codul de accize este format din 13 caractere şi va avea următoarea configuraţie:
RO 12345 JJ AA NN, în care:
- RO reprezintă codul ISO al ţării;
- 12345 reprezintă o secvenţă de 5 caractere pentru identificarea antrepozitarului autorizat;
- JJ reprezintă secvenţa ce reprezintă codul judeţului de care aparţine antrepozitul fiscal;
- AA este secvenţa ce reprezintă tipul activităţilor autorizate (antrepozit de producţie sau antrepozit de depozitare), după cum urmează: PP pentru antrepozitul de producţie şi DD pentru antrepozitul de depozitare;
- NN este secvenţa ce reprezintă numărul antrepozitului fiscal al unui antrepozitar autorizat în cadrul judeţului JJ.
*
Baza legală: Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 905/2006 privind instituirea măsurilor necesare pentru implementarea sistemului de cooperare administrativă şi schimb de informaţii în domeniul accizelor cu statele membre ale Uniunii Europene; OMFP nr. 954/2006 pentru aprobarea configuraţiei Codului de accize şi a nomenclatorului codurilor de produs, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519/15.06.2006.
 
 
În atenţia plătitorilor de venit cu regim de reţinere la sursă
            Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea reaminteşte plătitorilor de venituri cu regim de reţinere la sursă că, prin Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 2017, publicat în  Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56/2006, a fost aprobat modelul formularului “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut cu regim de reţinere la sursă, pe beneficiari de venit”, cod 14.13.01.13/I.
Declaraţia se completează şi se depune de către plătitorii de venit care au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă, cu excepţia veniturilor de natură salarială şi asimilate acestora, pentru venituri: din drepturi de proprietate intelectuală; din  vânzarea bunurilor în regim de consignaţie; obţinute în baza unui contract de agent/comision/mandat comercial; din activitatea de expertiză contabilă, tehnică, judiciară şi extrajudiciară; din activităţi independente desfăşurate în baza unei convenţii/contract civil încheiat în condiţiile Codului civil; din activităţi independente realizate într-o formă de asociere cu o persoană juridică; din dividende; din dobânzi; din premii şi din jocuri de noroc; câştiguri din transferul titlurilor de valoare; câştiguri din transferul titlurilor de valoare, pentru care beneficiarul de venit are obligaţia stabilirii câştigului net/ pierderii; sub forma câştigurilor din operaţiuni de vânzare cumpărare de valută la termen, pe bază de contract; din pensii; din lichidare/dizolvare, alte venituri.
Declaraţia se depune astfel:
- până la 30 iunie a anului curent, respectiv 2006, pentru veniturile plătite în anul expirat;
- ori de câte ori plătitorul de venit constată erori în declaraţia depusă anterior (prin completarea unei declaraţii rectificative), situaţie în care se va înscrie “X” în căsuţa prevăzută în acest scop.
            Declaraţia se completează în două exemplare: originalul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al plătitorului de venit sau unde acesta este luat în evidenţa fiscală, după caz; copia se păstrează de către plătitorul de venit.
            Plătitorii de venituri au obligaţia depunerii declaraţiei în format electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistenţă care se găseşte la sediile administraţiilor Finanţelor Publice teritoriale pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice www.mfinanţe.ro.

            Suportul magnetic sau optic va fi însoţit de exemplarul listat pe hârtie al declaraţiei pentru unitatea fiscală, semnat şi ştampilat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • PARTENERI MEDIA

  • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe