Finanţele au dat verde la sponsorizări

luni, 20 martie 2006

Finanţele au dat verde la sponsorizări

   Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează contribuabilii că au posiblitatea de a dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 2% din impozitul pe veniturile din salarii obţinute în anul 2005, pentru sponsorizarea entităţilor nonprofit.
Întrucât impozitul pe salarii este un impozit final, contribuabilii - persoane fizice nu mai declară veniturile din salarii sau asimilate salariilor obţinute în anul 2005, indiferent de perioada desfăşurării activităţii şi de numărul angajatorilor la care au lucrat.
Pentru sponsorizarea unei entităţi nonprofit, contribuabilii vor depune o copie a fişei fiscale, împreună cu formularul 230 - Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual, al cărui model şi conţinut a fost aprobat prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2017/2006.
Cererea va fi depusă la unitatea fiscală de domiciliu până la 15 mai 2006.
Contribuabilii care obţin alte venituri decât cele din salarii, pentru care există obligaţia declarării în anul 2006, care doresc în acelaşi timp să sponsorizeze o entitate nonprofit, vor completa formularul 200 - Declaraţie specială privind veniturile realizate în anul 2005,  la toate capitolele aferente tipului de venit obţinut, inclusiv capitolul  III. Destinaţia sumei reprezentând 2% din impozitul pe venitul anual datorat.
Procurarea formularelor mai sus menţionate se face fie prin accesarea adresei de Internet www.mfinante.ro, portal ANAF, domeniul Asistenţă contribuabili, subdomeniul Formulare, fie solicitându-le de la unitatea fiscală.
Formularele şi o copie a fişei fiscale vor fi depuse personal la unitatea fiscală de domiciliu sau prin poştă, prin scrisoare recomandată, recipisa obţinută de la oficiul poştal reprezentând dovada depunerii declaraţiei/cererii în termenul legal prevăzut.
 
 
În acest an, contribuabilii care au obţinut în anul precedent doar venituri din salarii
nu mai depun declaraţii de venit
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea reaminteşte contribuabililor că, pentru veniturile din salarii realizate de contribuabilii persoane fizice în anul fiscal 2005, nu mai există obligaţia depunerii declaraţiei de venit. Această obligaţie a fost eliminată ca urmare a adaptării prevederilor legislaţiei fiscale, odată cu introducerea cotei unice de impozitare de 16%, din data de 1 ianuarie 2005.
Prin această măsură se doreşte degrevarea obligaţiilor fiscale care revin unei categorii însemnate de contribuabili - persoane fizice, salariaţii.
Pentru anul 2005, determinarea impozitului anual pe veniturile din salarii se realizează de către angajator potrivit prevederilor Codului Fiscal şi a Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 546/2005 privind modelul şi conţinutul fişei fiscale.
 
 
De la 1 ianuarie 2006,
DIVIDENDELE SE IMPOZITEAZĂ CU 16%
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea precizează că, începând cu 1 ianuarie 2006, în categoria veniturilor realizate de persoanele fizice din investiţii, intră şi dividendele. Cota de impozit este de 16%, potrivit prevederilor punctului 39, art. III, alin. (4) din Legea nr. 163/2005 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003.
 
 
Documentar fiscal:
Comunicarea actului administrativ fiscal
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează că, prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 94, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79/27.01.2006 au fost aprobate modelul şi conţinutul formularelor şi a instrucţiunilor de completare a acestora în vederea îndeplinirii procedurii de comunicare a actelor administrative fiscale prin publicitate.
 
Actul administrativ fiscal este actul emis de organul fiscal competent în aplicarea legislaţiei privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor şi obligaţiilor fiscale.
Actul administrativ fiscal se comunică contribuabilului căruia îi este destinat. În situaţia contribuabililor fără domiciliu fiscal în România, care şi-au desemnat împuternicit, precum şi în situaţia numirii unui curator fiscal, actul administrativ fiscal se comunică împuternicitului sau curatorului, după caz.
Actul administrativ fiscal se comunică după cum urmează:
a) prin prezentarea contribuabilului la sediul organului fiscal emitent şi primirea actului administrativ fiscal de către acesta sub semnătură, data comunicării fiind data ridicării sub semnătură a actului;
b) prin remiterea, sub semnătură, a actului administrativ fiscal de către persoanele împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, data comunicării fiind data remiterii sub semnătură a actului;
c) prin poştă, la domiciliul fiscal al contribuabilului, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum şi prin alte mijloace, cum sunt fax, e-mail, dacă se asigură transmiterea textului actului administrativ fiscal şi confirmarea primirii acestuia;
d) prin publicitate.
Comunicarea prin publicitate se face în situaţia în care actul administrativ fiscal nu a putut fi comunicat prin una din modalităţile de comunicare prevăzute anterior şi se realizează prin afişarea, concomitent la sediul autorităţii emitente şi pe pagina de Internet a acesteia, a unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului. Anunţul va fi păstrat o perioadă de 15 zile de la data afişării.
În cazul actelor administrative fiscale emise de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) şi de unităţile subordate, inclusiv pentru deciziile de soluţionare a contestaţiilor returnate de poştă, comunicarea prin afişarea pe pagina de Internet se face astfel:
- pentru actele administrative fiscale emise de administraţiile finanţelor publice şi de direcţiile generale ale finanţelor publice, prin publicarea anunţului pe pagina de Internet a direcţiei generale a finanţelor publice;
- pentru actele administrative fiscale emise de direcţiile din centrala Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin publicarea anunţului pe pagina de Internet a ANAF;
- pentru actele administrative fiscale emise de Autoritatea Naţională a Vămilor, prin publicarea anunţului pe pagina de Internet a Autorităţii Naţionale a Vămilor.
Pentru actele administrative fiscale emise de alte autorităţi publice, comunicarea se face prin afişarea pe site-urile proprii ale acestora.
În cazul actelor administrative fiscale emise de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi de unităţile subordonate, publicarea se face la adresa www.mfinante.ro în Portalul ANAF, meniul “Licitaţii şi anunţuri”, secţiunea “Anunţuri-Anunţuri acte administrative fiscale”. Anunţul se afişează simultan pe site-ul teritorial de care aparţine şi pe site-urile centrale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi Ministerul Finanţelor Publice.
În cazul neclarităţilor în legătură cu un eventual anunţ apărut pe pagina web a Ministerului Finanţelor Publice, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, domeniul "DGFP Vâlcea" sau a altei autorităţi publice, se poate consulta actul administrativ la sediul organului emitent sau se pot obţine clarificări contactând persoana menţionată în cuprinsul anunţului.
 
 
 
COMUNICAT DE PRESĂ
 
În scopul informării corecte a opiniei publice cu privire la finanţarea unor cheltuieli cuprinse în bugetul local pe anul 2006, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea precizează:
Analiza necesarului de fonduri pentru asigurarea cheltuielilor de personal ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din judeţul Vâlcea, efectuată de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Vâlcea, coroborată cu execuţia bugetară la 23 februarie 2006, a relevat pentru trimestrul I 2006 un deficit de 850 mii lei. Acesta nu putea fi acoperit din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor, prin redistribuirea resurselor între unităţile administrativ-teritoriale. În această situaţie, potrivit atribuţiilor sale, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea a solicitat Ministerului Finanţelor Publice aprobarea pentru redistribuirea a 850 mii lei din sumele defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor din trimestrul IV, în trimestrul I 2006.
La 6 martie 2006, în baza aprobării Ministerului Finanţelor Publice, DGFP Vâlcea a solicitat Inspectoratului Şcolar al Judeţului Vâlcea repartizarea sumei pe unităţi administrativ-teritoriale, fapt realizat în aceeaşi zi. În mod operativ, în 7 martie 2006, cu adresa nr. 8467, DGFP Vâlcea a comunicat modificarea repartizării pe trimestre a sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor de personal ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat fiecărei unităţi administrativ-teritoriale şi trezoreriilor operative.
De reţinut! Potrivit art. 14 al. 7 din Legea nr. 379/2005 a bugetului de stat pe anul 2006, pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor, pe lângă sumele defalcate din TVA, autorităţile administraţiei publice locale vor aloca şi sume din bugetele locale ale acestora.
În concluzie, pentru a efectua plăţi în limita sumelor aprobate suplimentar în trimestrul I 2006, unităţile administrativ-teritoriale trebuie să-şi rectifice bugetele locale cu sumele respective, orice întârziere în acest sens, începând cu 7 martie 2006, fiind din vina exclusivă a autorităţilor locale.
 

Compartimentul de presă al DGFP Vâlcea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe