|duminică, august 18, 2019
  • Follow Us!

Laurenţiu Teodorescu a demisionat de la DADP: Primăria caută un nou director general 

lari-teodorescu

 

Zilele trecute, Laurenţiu Teodorescu şi-a înaintat demisia din funcţia de director al DADP din cadrul Primăriei Râmnicului şi se aude că va „zbura” către un post de conducere la societatea Apavil. În urma demisiei, Primăria a scos săptămâna trecută la concurs postul de director general la Direcţia Administrării Domeniului Public. Calendarul de desfăşurare a concursului este următorul: 15 septembrie 2015 – selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor; 21 septembrie 2015 – proba scrisă; 29 septembrie 2015 – proba interviu; 2 octombrie 2015 – comunicare rezultate finale concurs. Condiţii specifice de participare la concurs: studii superioare de lungă durata absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul – ştiinţe inginereşti; minimum cinci ani vechime în specialitatea studiilor; minimum trei ani să fi deţinut o funcţie de conducere. Dosarele de înscriere se vor depune la registratura Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, ultima zi de depunere fiind 11 septembrie 2015. Condiţiile generale de participare la concursul pentru ocuparea postului de director la DADP sunt: are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are capacitate deplină de exerciţiu; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Foto: Jurnal Valcean

Leave a Response