|marți, martie 19, 2019
  • Follow Us!

Direcţia de Protecţia Copilului Vâlcea urmează să dea afară 38 de angajaţi 

• Potrivit noii organigrame şi statului de funcţii,

Direcţia de Protecţia Copilului Vâlcea urmează să dea afară 38 de angajaţi

Marţi, 29 noiembrie 2011, consilierii judeţeni sunt chemaţi să aprobe noua organigramă şi statul de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea. În noua structură propusă, organigrama DGASPC Vâlcea va cuprinde 1.743 de posturi, cu 38 de posturi mai puţin faţă de actuala organigramă. Astfel, aparatul propriu al DGASPC Vâlcea va avea 171 de posturi; centrele de plasament, servicii de tip rezidenţial pentru recuperarea copilului cu dizabilităţi, complexe servicii sociale şi comunitare, pentru copilul cu dizabilităţi, centrele de primire în regim de urgenţă – copii vor avea 538 de posturi; centrele de îngrijire şi asistenţă, centrele de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică, centrul de zi pentru recuperarea neuromotorie, precum şi centrele pentru persoane vârstnice vor avea 634 de posturi; iar numărul asistenţilor maternali va fi redus la 400.

Motivaţia aprobării unei noi orgranigrame şi a unui stat de funcţii corespunzător, pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, a fost determinată. în principal, de următoarele: preluarea Căminului pentru persoane vârstnice din comuna Nicolae Bălcescu, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 99 din 28 iulie 2011; aplicarea criteriilor orientative prevăzute de anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului; respectarea standardelor de cost pentru serviciile sociale cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale; redistribuirea personalului, cu prioritate a celui de specialitate, în cadrul structurii organizatorice a DGASPC, ţinând seama de restricţiile impuse de reglementările legale în vigoare cu privire la angajarea de personal în sectorul bugetar.

În data 8 noiembrie 2011, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea a înaintat Consiliului Judeţean Vâlcea memoriul justificativ cu privire la propunerea de aprobare a structurii organizatorice a DGASPC Vâlcea, respectiv organigrama şi statul de funcţii, în forma avizată de Colegiul director al Direcţiei Generale, potrivit Hotărârii adoptate de acesta, în şedinţa din data de 4 noiembrie 2011. Conform anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004, pentru un număr de peste 22.000 beneficiari de servicii de asistenţă socială, pentru direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, numărul maxim de posturi este de 125. De asemenea, potrivit prevederilor aceleaşi anexe din actul normativ mai sus-menţionat, la numărul de posturi stabilit în funcţie de numărul de beneficiari, se adaugă un manager de caz la 50 de cazuri pentru copiii din sistemul de protecţie specială şi un manager de caz la 50 de asistenţi maternali profesionişti.

La un număr de 22.656 de beneficiari existenţi în baza de date a DGASPC Vâlcea, numărul de posturi pentru aparatul propriu-zis al Direcţiei generale este de 125, la care se adaugă 46 manageri de caz, aparatul propriu având, astfel, un număr total de 171 de posturi. Precizăm că numărul de copii din sistemul de protecţie specială din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială este de 1950, iar numărul asistenţilor maternali este de 372, rezultând un necesar de 46 manageri de caz. Trebuie să mai spunem că în cadrul structurii propuse pentru aparatul de specialitate al DGASPC Vâlcea s-a avut în vedere o reorganizare a unor servicii şi compartimente, precum şi înfiinţarea unora noi, aparatul propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea urmând a avea următoarea componenţă: Serviciul monitorizare, analiză statistică, indicatori asistenţă socială şi incluziune socială cu 8 posturi – funcţii publice; Biroul strategii, programe, proiecte în domeniul astenţei sociale şi relaţia cu organizaţiile nonguvernamentale, cu 7 posturi – funcţii publice; Compartimentul managementul calităţii serviciilor, cu patru posturi – personal contractual; Biroul comunicare, registratură, relaţii cu publicul şi evaluare iniţială, cu 6 posturi – trei funcţii publice şi trei personal contractual; Serviciul resurse umane, cu 8 posturi – funcţii publice;

Compartimentul juridic şi contencios, cu trei posturi – funcţii publice; Compartimentul audit, cu două posturi – funcţii publice; Compartimentul adopţii şi post adopţii, cu cinci posturi – două funcţii publice şi trei personal contractual; Compartimentul violenţa în familie, cu un post – funcţie publică; Biroul de intervenţie în regim de urgenţă în domeniul asistenţei sociale (în cadrul acestuia se organizează şi funcţionează telefonul pentru semnalarea cazurilor de urgenţă), cu 6 posturi – funcţii publice; Compartimentul de intervenţie în situaţii de abuz, neglijare, trafic, migraţie şi repatrieri, cu două posturi – un post funcţie publică şi un post personal contractual; Serviciul de evaluare complexă a copilului, cu 8 posturi – cinci funcţii publice şi trei personal contractual; Serviciul management de caz pentru copil, cu 46 de posturi – 32 funcţii publice şi 14 personal contractual; Compartimenul prevenire marginalizare socială, cu un post – funcţie publică; Serviciul evidenţă şi plăţi prestaţii sociale, cu 8 posturi – funcţii publice; Compartimentul asistenţă persoane vârstnice, cu un post – funcţie publică; Compartimentul management de caz pentru adulţi şi monitorizare servicii sociale, cu patru posturi – funcţii publice; Serviciul evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, cu 8 posturi – personal contractual; Serviciul finanţe-buget, cu 8 posturi – funcţii publice; Compartimentul contabilitate – salarizare, cu 8 posturi – funcţii publice; Biroul achiziţii publice şi contracte servicii sociale, cu 7 posturi – funcţii publice; Serviciul administrativ, patrimoniu, tehnic şi aprovizionare, cu 8 posturi – personal contractual; Compartimentul secretariat comisie pentru protecţia copilului şi al comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, cu 6 posturi – 4 funcţii publice şi 2 personal contractual; Compartimentul de sănătate şi securitate în muncă, situaţii de urgenţă, cu două posturi – funcţii publice.

(Petre Coman)

Leave a Response