|miercuri, martie 20, 2019
  • Follow Us!

“Minerii 

• Prin introducerea unor clauze abuzive în contractul încheiat cu CET Govora,

„Minerii” de la SNLO riscă să lase populaţia Râmnicului fără căldură, acum în pragul iernii

Petre Coman

Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Ion Cîlea, a făcut săptămâna trecută, la conferinţa de presă a USL, câteva dezvăluiri foarte importante şi care ţin de activitatea curentă a CET Govora, în condiţiile în care întreprinderea este deţinută integral de CJ Vâlcea. Astfel, Ion Cîlea a tras un puternic semnal de alarmă cu privire la faptul că stocurile de lignit de la CET Govora sunt aproape epuizate, iar Societatea Naţională a Lignitului Oltenia (SNLO) a anunţat că nu mai livrează cărbune dacă CET Govora nu-şi achită datoria de 63 milioane lei. Însă, cei de la CET Govora sunt prinşi într-un „cerc vicios” pentru că şi ei au la rândul lor creanţe de încasat, din care cea mai mare valoare este de la Oltchim – peste 65 milioane lei.
Ion Cîlea a avut mai multe discuţii cu oficialii de la Ministerul Economiei în vederea compensării datoriei pe care Oltchim o are la CET Govora cu creanţa pe care SNLO o are asupra CET Govora. Însă, potrivit specialiştilor de la CET Govora, sunt puţine şanse ca acest lucru să se întâmple, chiar dacă SNLO şi Oltchim se află în ograda Ministerului Economiei. Până la urmă, cei care vor avea de suferit sunt… locuitorii municipiului Râmnicu Vâlcea care, astfel, riscă să nu mai primescă căldură în apartamente, chiar acum în pragul iernii.

Pentru a soluţiona într-un fel această problemă, Consiliul Judeţean Vâlcea s-a întrunit de urgenţă săptămâna trecută într-o şedinţă extraordinară în vederea aprobării măsurilor care se impun ca urmare a sistării de către SNLO Târgu Jiu a furnizării de cărbune către CET Govora. Astfel, s-a împuternicit conducerea CET Govora să ia următoarele măsuri: să menţină obiecţiunile formulate la actul adiţional propus de Societatea Naţională a Lignitului Oltenia la contractul nr. 666/32224/31 decembrie 2010, astfel cum au fost stabilite de Consiliul de Administraţie al CET Govora prin Decizia nr. 11/9 noiembrie 2011 şi aprobate de Adunarea Generală a Acţionarilor CET Govora prin Hotărârea nr. 14/9 noiembrie 2011; informarea instituţiilor abilitate (primul ministru al României, Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Instituţia Prefectului – Judeţul Vâlcea şi Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea) privind clauza abuzivă impusă de SNLO Târgu Jiu prin actul adiţional la contractul nr. 666/32224/31 decembrie 2010; sesizarea Consiliului Concurenţei privind folosirea în mod abuziv a poziţiei dominante deţinută de SNLO Târgu Jiu pe piaţă; luarea de măsuri care se impun pentru obţinerea certificatului de atestare a forţei majore şi vor fi înştiinţaţi despre această situaţie toţi clienţii contractuali ai SNLO Târgu Jiu; propunerea drept garanţie creanţa pe care CET Govora o deţine asupra Oltchim, în situaţia în care SNLO Târgu Jiu va solicita garanţii financiare pentru cărbunele ce urmează a fi livrat; organizarea de întâlniri la nivelul Ministrului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri cu toate părţile implicate – SNLO, CET Govora, Oltchim, USG Ciech SA, Consiliul Judeţean Vâlcea şi Primăria Râmnicului.

S.N.L.O. a dispus unilateral sistarea livrărilor de cărbune către C.E.T. Govora

Miercuri, 9 noiembrie 2011, conducerea CET Govora a informat Consiliul Judeţean Vâlcea asupra problemelor întâmpinate în relaţia contractuală cu SNLO Târgu Jiu, furnizorul principalei materii prime – cărbunele, solicitând totodată introducerea pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea a analizării acestor aspecte. Prin adresa nr. 14306/6 iunie 2011, CET Govora a solicitat SNLO Târgu Jiu majorarea cantităţii de cărbune contractată pentru anul 2011 de la 1,8 milioane de tone, la 2,17 milioane de tone, determinată de necesitatea constituirii stocului de rezervă de stat de 250.000 tone şi de creşterea programului de livrări către clienţii industriali. După numai trei zile, SNLO Târgu Jiu a răspuns că este de acord cu solicitarea CET Govora de a suplimenta cantitatea contractată pentru anul 2011 impunând CET Govora următoarele „condiţii”: plăţile lunare către SNLO se vor situa la nivelul a 14 milioane lei lunar, din care 10 milioane lei plătiţi prin viramente bancare decadale în cursul lunii, iar 4 milioane lei plăţi prin compensare; acceptarea penalităţilor de întârziere calculate până la 30 aprilie 2011 şi facturate ca obligaţii certe de plată ale CET Govora către SNLO.

În data de 11 iulie 2011, conducerea SNLO a convocat CET Govora la conciliere directă privind penalităţile de întârziere solicitate, în urma căreia au lăsat de înţeles că vor apela la instanţele de judecată pentru recuperarea penalităţilor solicitate. Numai că reprezentanţii CET Govora au solicitat o nouă întrevedere la o dată ulterioară, arătând că CET Govora nu are cuprinse în bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 sume pentru achitarea penalităţilor şi nici mandat din partea consiliului de administraţie pentru a realiza o înţelegere privitoare la acceptarea acestora. Din nefericire, SNLO a formulat în data de 21 septembrie 2011 o cerere de chemare în judecată către Tribunalul Vâlcea pentru obligarea CET Govora la plata penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata la termenul scadent a facturilor de livrări de cărbune.

Prin adresa nr. 8240/19 octombrie 2011, SNLO Târgu Jiu a dispus sistarea livrărilor de cărbune către CET Govora începând cu data de 20 octombrie 2011. Această măsură a fost luată de SNLO în mod unilateral, prin încălcarea prevederilor contractului nr. 666/32224/31 decembrie 2010 încheiat între părţi referitoare la obligaţia părţilor de a notifica nerespectarea graficului de livrări în timp util. Având în vedere impactul pe care îl are măsura de sistare a livrărilor de cărbune asupra funcţionării centralei, CET Govora a informat toate autorităţile publice locale cu atribuţii în domeniu – Consiliul Judeţean Vâlcea, Instituţia Prefectului – Judeţul Vâlcea şi Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea, iar CJ Vâlcea, prin adresa nr. 12505/20 octombrie 2011, pe cele centrale – premierul Emil Boc şi miniştrii Ion Ariton, Gheorghe Ialomiţianu şi Traian Igaş despre situaţia creată, precizând că singura modalitate de evitare a încetării funcţionării centralei este reluarea aprovizionărilor cu cărbune la nivelul planificat. Furnizorul SNLO Târgu Jiu a fost notificat de CET Govora asupra faptului că pentru prejudiciile directe şi indirecte cauzate de sistarea livrărilor de cărbune va fi direct răspunzător, urmând ca CET Govora să uzeze de toate mijloacele legale pentru recuperarea prejudiciilor suferite.

SNLO a reluat furnizarea de cărbune, dar în data de 27 octombrie 2011 a anunţat sistarea din nou a livrărilor începând cu 28 octombrie 2011 dacă CET Govora nu achită datoriile restante. CET Govora a transmis SNLO o solicitare de diminuare a preţului cu 20% pentru cantitatea suplimentară solicitată. Prin răspunsul nr. 8534/27 octombrie 2011, SNLO Târgu Jiu a comunicat acordul cu privire la suplimentarea cantităţii contractate doar în urma încheierii unui act adiţional la contract, condiţionat de respectarea angajamentului privind plăţile lunare si acceptarea la plată a penalităţilor facturate.

Din luna martie 2011, C.E.T. şi-a onorat toate angajamentele asumate faţă de S.N.L.O.

Prin adresa nr. 8795/3 noiembrie 2011, SNLO Târgu Jiu a transmis propunerea de act adiţional la contractul nr. 666/22 decembrie 2010 prin care se precizează următoarele: suplimentarea cantităţii contractate în anul 2011 cu cantitatea de 350.000 tone; menţinerea preţului de livrare de 31,1 lei/Gcal; obligaţia plăţii în luna curentă a cărbunelui livrat în luna anterioară; sistarea necondiţionată a livrărilor de cărbune, fără notificare prealabilă şi fără punere în întârziere, în cazul în care nu se efectuează plăţile angajate. Consiliul de Administraţie al CET Govora a aprobat cu obiecţiuni actul adiţional considerând că prevederea privind dreptul SNLO de a sista necondiţionat livrarea cărbunelui, fără notificare prealabilă şi fără punere în întârziere încalcă prevederile contractuale.

Având în vedere termenul impus de SNLO Târgu Jiu pentru răspuns la propunerea de act adiţional – ora 13.00 a zilei de 9 noiembrie 2011, imediat după şedinţa consiliul de administraţie, prin adresa nr. 27819/9 noiembrie 2011, CET Govora a comunicat către SNLO obiecţiunile formulate la propunerea de act adiţional. Urmare acestui demers, SNLO a comunicat că… sistează începând cu data de 9 noiembrie livrările de cărbune către CET Govora. „În lipsă de argumente bazate pe clauzele contractului nr. 666/22 decembrie 2010, SNLO invocă, ca argument pentru sistarea livrărilor neprezentarea de către CET Govora a garanţiilor financiare pentru cărbunele livrat începând cu data de 3 noiembrie 2011, în condiţiile în care nu este nici o prevedere în contract referitoare la garanţii financiare. În plus, având în vedere rolul CET Govora pe piaţă, de intermediar între furnizorii de materii prime (cărbune, gaze naturale, produse petroliere) şi beneficiarii serviciilor furnizate de CET Govora (populaţia municipiului Râmnicu Vâlcea, Oltchim, USG Ciech SA), care la rândul lor înregistrează întârzieri în decontarea serviciilor furnizate de CET Govora, este foarte greu de asigurat aceste garanţii financiare. Singura variantă viabilă ar putea fi propunerea drept garanţie a creanţei pe care CET Govora o deţine asupra SC Oltchim SA.

Încă din luna martie 2011, CET Govora a efectuat demersuri pentru reglementarea obligaţiilor restante faţă de SNLO Târgu Jiu prin înaintarea de adrese şi depunerea de memorii la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri prin care au precizat că neîncasarea creanţelor de la Oltchim şi de la populaţie şi a subvenţiei datorate de la bugetul de stat şi cel local generează imposibilitatea achitării obligaţiilor restante faţă de SNLO existând pericolul sistării livrărilor de cărbune de către acesta. Efectul imediat al sistării livrării de cărbune îl constiuie pericolul întreruperii activităţii CET Govora, cu consecinţe negative asupra populaţiei municipiului Râmnicu Vâlcea (întreruperea agentului termic, şi mai ales în perioadă de iarnă când nu se pot analiza eventuale variante alternative) şi asupra platformei chimice – Oltchim şi USG Ciech (către care nu se mai pot furniza serviciile necesare desfăşurării activităţii). Trebuie precizat că începând cu luna martie 2011, CET Govora şi-a onorat toate angajamentele asumate faţă de SNLO Târgu Jiu achitând în cursul lunii contravaloarea cărbunelui livrat lunar”, precizează Ion Cîlea, preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea.

Leave a Response