|joi, iunie 21, 2018
  • Follow Us!

Ministerul Justiţiei aruncă pisica în curtea Autorităţii pentru Restituirea Proprietăţilor 

• În privinţa împroprietăririlor suspecte ale Obştii de moşneni Surdoiu – Pripoare din Perişani,

Ministerul Justiţiei aruncă pisica în curtea Autorităţii pentru Restituirea Proprietăţilor

La sfârşitul anului trecut, senatorul liberla Emilian Frâncu a formulat o întrebare pe care a adresat-o ministrului interimar al Justiţiei, Cătălin Predoiu, şi în care semnalează un litigiu între Obştea de moşneni Surdoiu-Pripoare şi Primăria Perişani. „Mi-a fost adus la cunoştinţă că Obştea de moşneni Surdoiu – Pripoare a câştigat în instanţă 616,85 ha de teren cu vegetaţie forestieră în comuna Perişani, judeţul Vâlcea, fără a fi deţinut iniţial vreun metru pătrat în respectiva locaţie.

Primarul comunei Perişani susţine că cele două instanţe de judecată (de la Brezoi şi Râmnicu Vâlcea) au dat câştig de cauză Obştii luând în considerare doar două expertize şi o sentinţă civilă datând din anul 1914 care făcea referire la stabilirea unor părţi sociale ale unor moşneni din acea perioadă.

Cum cele 616,85 ha nu există faptic, făcând imposibilă punerea în posesie a respectivei Obşti, vă rog să îmi comunicaţi, domnule Ministru, următoarele: care au fost motivele care au stat la baza împroprietăririi Obştii de moşneni Surdoiu – Pripoare cu 616,85 ha?; ce soluţie de rezolvare a cazului mai are la dispoziţie primarul comunei Perişani, ţinând cont de faptul că respectivul teren nu există, iar cei care au şi vor avea de suferit din cauza acestui conflict dintre primar, în calitate de preşedinte al Comisiei Locale de Fond Funciar şi Obştea de moşneni Surdoiu – Pripoare, sunt, în ultimă instanţă, cetăţenii comunei Perişani?”, se subliniază în întrebarea senatorului Emilian Frâncu.

„Fără aprecieri cu privire la problemele de drept deduse judecăţii”

Recent, a venit şi răspunsul ministrului Justiţiei, Cătălin Predoiu: „Referitor la motivele care au stat la baza împroprietăririi Obştii de moşneni cu suprafaţa de teren arătată, vă informăm că, potrivit dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 1/2000, «La stabilirea, prin reconstituire, a dreptului de proprietate pentru terenurile agricole şi forestiere, în conformitate cu prevederile prezentei legi, comisiile comunale, orăşeneşti, municipale şi comisiile judeţene, constituite potrivit legii, vor verifica în mod riguros existenţa actelor doveditoare prevăzute la art. 9 alin. (5) din Legea nr. 18/1991, republicată, precum şi pertinenţa, verosimilitatea, autenticitatea şi concludenţa acestor acte, ţinându-se seama şi de dispoziţiile art. 11 alin. (1) şi (2) din aceeaşi lege».

În aceste condiţii, comisiile constituite potrivit legii au avut competenţa de a stabili reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea obştii de moşneni menţionate, după verificarea riguroasă a actelor doveditoare. În legătură cu motivele pentru care instanţele de la Brezoi şi Râmnicu Vâlcea au dat câştig de cauză Obştii, vă aducem la cunoştinţă că Ministerul Justiţiei, ca organ al administraţiei publice centrale, nu poate formula aprecieri cu privire la problemele de drept deduse judecăţii şi nici nu poate face recomandări magistraţilor (judecători sau procurori) cu privire la modul de soluţionare a cauzelor. Activitatea de judecată constituie atributul exclusiv al instanţelor, iar judecătorii sunt independenţi şi se supun numai legii, fiind exclusă intervenţia oricărei persoane sau instituţii pentru modificarea hotărârilor pronunţate.

Legalitatea şi temeinicia hotărârilor judecătoreşti se verifică numai prin intermediul căilor de atac ordinare şi extraordinare, în condiţiile şi termenele prevăzute de lege. Referitor la rezolvarea situaţiei expuse, dată fiind inexistenţa respectivului teren şi imposibilitatea punerii în posesie a obştii menţionate, vă comunicăm, pe această cale, că, prin textul art. 6 din Legea nr. 1/2000 se face trimitere la dispoziţiile art. 51 – 59 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi anume la controlul sentinţelor pronunţate în materie prin intermediul căilor de atac prevăzute în Codul de procedură civilă.

În aceste condiţii, în scopul soluţionării definitive a litigiului, urmează a fi epuizate toate căile de atac prevăzute de Codul de procedură civilă. În final, ţinând seama de dispoziţiile art. II din Legea nr. 1/2000, precum şi de cele ale art. 2 lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2005, potrivit căreia atribuţia de a controla aplicarea legislaţiei din domeniul restituirii proprietăţii funciare de către instituţiile administraţiei de stat şi comisiile de fond funciar revine Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, apreciem ca utilă prezentarea unui punct de vedere şi din partea acestei autorităţi”. (P.C.)

Leave a Response