|miercuri, noiembrie 14, 2018
  • Follow Us!

Obligaţii declarative pentru venituri din activităţi agricole 

Obligaţii declarative pentru venituri din activităţi agricole

Contribuabilii, persoane fizice, care în anul 2008 realizează venituri în bani şi/sau în natură provenind din: cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor in sere şi în solarii, cultivarea şi valorificarea plantelor decorative, arbuştilor, ciupercilor, exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea au obligaţia să completeze şi să depună „Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole – impunere pe norme de venit”, cod 221, dacă au optat pentru impunerea veniturilor pe baza normelor de venit.

Declaraţia 221 se depune:
– anual, până la data de 15 mai, inclusiv a anului fiscal, pentru anul în curs;
– în termen de 15 zile inclusiv de la data la care contribuabilul începe activitatea, în cazul în care activitatea începe după 15 mai a.c.;
– ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaraţia depusă anterior (prin depunerea unei declaraţii rectificative).

Declaraţia se completează în două exemplare, originalul depunându-se la:

a) unitatea fiscală în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice care nu au domiciliul în România, copia păstrându-se de contribuabil.

Declaraţia se depune direct la registratura unităţii fiscale aparţinătoare sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.
În urma depunerii şi prelucrării acestei declaraţii, se emite Decizia de impunere, care va fi transmisă contribuabilului şi, în baza căreia, impozitul va fi plătit în două tranşe egale până la: 1 septembrie a.c., respectiv 15 noiembrie a.c.

30 iunie – termen limită pentru depunerea Declaraţiei 205

Contribuabilii persoane juridice şi fizice care, în cursul anului 2007, au reţinut impozite la sursă, au obligaţia să depună, până la 30 iunie 2008, „Declaraţia informativă privind impozitul reţinut pe veniturile cu regim de reţinere la sursă, pe beneficiari de venit.” pentru veniturile din: dividende, dobânzi, premii în bani şi/sau în natură, jocuri de noroc, venituri din pensii, venituri din lichidare/dizolvare a unei persoane juridice, şi din alte venituri (activităţi independente desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, conform art. 78 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal).

Declaraţia se depune la unitatea fiscală la care este înregistrat plătitorul de venit, în format electronic, însoţită de borderoul centralizator listat.

Important! Formatul electronic al Declaraţiei se poate obţine prin accesarea programului de asistenţă pus la dispoziţie de Ministerul Economiei şi Finanţelor, distribuit contribuabililor, gratuit, de unităţile fiscale teritoriale sau care poate fi descărcat de pe website-ul MEF – www.mfinante.ro.

Leave a Response