|vineri, noiembrie 16, 2018
  • Follow Us!

Actualitatea fiscală: Declararea şi reactivarea contribuabililor inactivi 

Actualitatea fiscală: Declararea şi reactivarea contribuabililor inactivi

Declararea contribuabililor inactivi
Potrivit prevederilor art. 78 aliniatul 5, din Codul de Procedură Fiscală, organele fiscale pot declara inactivi contribuabili sau alte entităţi, când nu au depus nici o declaraţie la două termene de declarare consecutive sau nu li s-a aprobat, la cerere, de către organul fiscal competent o măsură privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale declarative – regimul derogatoriu.

Prin declaraţie se înţelege unul din formularele:

– 100 Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat;
– 102 Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale;
– 103 Declaraţie privind accizele;
– 300 Decont de taxă pe valoarea adăugată;
– 301 Decont special de TVA;
– 390 VIES Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri;
– 394 Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional).

Sediile secundare, înregistrate fiscal, ale contribuabililor declaraţi inactivi sunt considerate inactive pe perioada în care contribuabilii care le-au înfiinţat rămân inactivi.

Declararea contribuabililor inactivi se face începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Listei contribuabililor declaraţi inactivi.

La publicare, cu aceeaşi dată, se anulează, din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile cuprinse în listă.

Înscrierea contribuabililor în evidenţa contribuabililor inactivi

Organul fiscal competent întocmeşte lista contribuabililor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile declarative, emite şi transmite notificări acestei categorii de contribuabili, lunar, în termen de 15 zile de la expirarea termenului legal de depunere a declaraţiilor.

Ulterior, întocmeşte lista contribuabililor care îndeplinesc condiţiile pentru a fi declaraţi inactivi eliminând din listă acei contribuabili care au depus declaraţiile ca urmare a notificărilor primite, în termen de 15 zile de la data transmiterii acestora.

Reactivarea contribuabililor declaraţi inactivi

Dacă şi-au îndeplinit obligaţiile declarative sau li s-a aprobat, la cerere, trecerea în regimul derogatoriu de declarare, contribuabili declaraţi inactivi vor fi reactivaţi.

Reactivarea se efectuează începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului preşedintelui ANAF pentru aprobarea Listei contribuabililor reactivaţi.

Evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi se publică pe website-ul Ministerului Economiei şi Finanţelor, portalul ANAF.
*
Baza legală: Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 819/19.05.2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404/29.05.2008.

În luna mai, Fiscul vâlcean a stabilit suplimentar pentru buget 3,4 milioane de lei

Două cazuri au fost înaintate instituţiilor abilitate pentru continuarea şi definitivarea cercetărilor în vederea stabilirii persoanelor vinovate şi a gradului de participare a acestora la infracţiunile constatate

Pentru identificarea faptelor de evaziune fiscală, în luna mai, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea a acţionat, prin structurile cu atribuţii de control, pentru verificarea: creşterii gradului de conformare voluntară a operatorilor economici; realizării veniturilor bugetului general consolidat şi reducerii arieratelor; modului în care sunt aplicate reglementările legale privind calcularea, evidenţierea în cuantumurile şi la termenele stabilite de lege, a impozitelor, taxelor şi a altor obligaţii fiscale faţă de bugetul general consolidat; realităţii şi legalităţii sumelor negative din deconturile de taxa pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare; comportamentului contribuabililor, toate aceste obiective vizând întărirea disciplinei financiar-fiscale şi contabile.

În luna mai, personalul DGFP Vâlcea cu atribuţii de control efectuase 245 de acţiuni de control, rezultatele inspecţiilor fiscale concretizându-se în stabilirea unor venituri suplimentare pentru bugetul general consolidat în sumă totală de 3,4 milioane de lei.

Pentru prejudicii create bugetului general consolidat, în sumă totală de 0,1 mil.lei, DGFP Vâlcea a înaintat în luna precedentă două cazuri instituţiilor abilitate pentru continuarea şi definitivarea cercetărilor în vederea stabilirii persoanelor vinovate şi a gradului de participare a acestora la infracţiunile constatate.

Documentar fiscal: Decontul special de TVA, cod 301

Obligaţia completării şi depunerii

1. Persoanele înregistrate conform art. 153.1 din Codul Fiscal, dar neînregistrate conform art. 153 (înregistrarea normală la depăşirea plafonului sau prin opţiune pentru persoanele impozabile care desfăşoară activităţi economice) pentru:
– achiziţii intracomunitare de bunuri, altele decât achiziţiile intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile;
– operaţiuni pentru care sunt obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. c, d, e din Codul Fiscal, respectiv care beneficiază de prestări de servicii efectuate de persoane impozabile nestabilite în România, livrări de gaze naturale sau energie pentru care furnizorul nu este stabilit în România, sau persoana impozabilă sau neimpozabilă este beneficiara unei livrări ulterioare efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare.
Persoanele înregistrate conform art. 153.1 sunt persoanele impozabile care nu sunt înregistrate şi nu au obligaţia să se înregistreze conform art. 153 şi persoanele juridice neimpozabile, care intenţionează să efectueze o achiziţie intracomunitară.

2. Persoanele impozabile neînregistrate conform art. 153 indiferent dacă sunt sau nu înregistrate conform art. 153.1 pentru operaţiuni pentru care sunt obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. b) respectiv dacă sunt beneficiarele unor servicii de natura: închirierilor de bunuri mobile, operaţiuni de leasing având ca obiect utilizarea bunurilor mobile corporale, folosirea drepturilor de autor, brevete, licenţe, servicii de publicitate şi marketing, serviciile consultanţilor, juriştilor avocaţilor şi alte servicii prevăzute la art. 133 alin. (2) lit. g) din Codul Fiscal, dacă serviciile sunt prestate de o persoană impozabilă care nu este stabilită în România.

3. Persoanele care nu sunt înregistrate conform art. 153 indiferent dacă sunt sau nu înregistrate conform art. 153.1 pentru achiziţiile de mijloace de transport noi.

4. Persoanele impozabile care nu sunt înregistrate conform art. 153 şi persoanele juridice neimpozabile, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate conform art. 153.1 pentru:
– achiziţii intracomunitare de produse accizabile ;
– operaţiuni pentru care sunt obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. g) respectiv pentru livrări de bunuri sau prestări de servicii care sunt realizate de persoane impozabile care nu sunt stabilite şi înregistrate în România (art. 132; 133);
– operaţiuni pentru care sunt obligate la plata taxei conform art. 150 lit. f) persoanele care încheie regimurile sau situaţiile prevăzute la art. 144 alin. (1) lit. a) din Codul Fiscal, respectiv pentru livrări de bunuri scutite, plasate în regim vamal de admitere temporară cu exonerare totală de la plata taxelor vamale, pentru bunuri introduse într-o zonă liberă, bunuri plasate în regim de tranzit, bunuri plasate în regim de perfecţionare activă etc.

Termenul de depunere

Decontul special de TVA, cod 301, se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care ia naştere exigibilitatea operaţiunilor (de regulă data livrării bunurilor sau prestării serviciilor).
Decontul se depune numai pentru perioadele în care au avut loc operaţiunile menţionate anterior.
Atenţie! Persoanele înregistrate conform art. 153 nu depun decont special de TVA chiar dacă desfăşoară activităţile menţionate mai sus pentru că TVA-ul aferent acestor operaţiuni va fi reflectat în decontul de TVA, cod 300.
*
Baza legală: Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul ministrului Finanţelor Publice 36/2007 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului “Decont special de taxă pe valoarea adăugată”, cod 301. Documentar fiscal: Decontul special de TVA, cod 301

Leave a Response