|luni, iulie 16, 2018
  • Follow Us!

Cine are obligaţia depunerii declaraţiei recapitulative 

Se apropie termenul pentru declararea livrărilor/achiziţiilor intracomunitare de bunuri pentru trimestrul al II-lea!

 

Cine are obligaţia depunerii declaraţiei recapitulative

 

1. Persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, trebuie să întocmească şi să depună la organele fiscale competente, până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare unui trimestru calendaristic, o declaraţie recapitulativă privind livrările intracomunitare, care va cuprinde:
a) suma totală a livrărilor intracomunitare de bunuri scutite de la plata taxei, pe fiecare cumpărător, pentru care exigibilitatea taxei a luat naştere în trimestrul calendaristic respectiv;
b) suma totală a livrărilor de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare, efectuate în statul membru de sosire a bunurilor expediate sau transportate, pe fiecare beneficiar al livrării ulterioare care are desemnat un cod T, şi pentru care exigibilitatea taxei a luat naştere în trimestrul calendaristic respectiv.
2. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 şi 1531 trebuie să depună la organele fiscale competente, până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare unui trimestru calendaristic, o declaraţie recapitulativă privind achiziţiile intracomunitare, privind:
a) suma totală a achiziţiilor intracomunitare de bunuri, pe fiecare furnizor, pentru care această persoană impozabilă este obligată la plata taxei, pentru care exigibilitatea taxei a intervenit în trimestrul calendaristic respectiv;
b) suma totală a achiziţiilor de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare, pentru care furnizorul a desemnat persoana impozabilă beneficiară drept persoană obligată la plata taxei.
De reţinut! Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri, formular 390, se depune numai pentru perioadele în care ia naştere exigibilitatea taxei pentru astfel de operaţiuni.
Completarea şi depunerea declaraţiei
Declaraţia recapitulativă se depune, în format electronic, la registratura organului fiscal competent, la poştă, prin scrisoare recomandată, prin completare pe pagina de web a Ministerului Finanţelor Publice, prin SEN, de către marii contribuabili şi va fi însoţită de formularul editat cu ajutorul programului de asistenţă, semnat şi ştampilat, conform legii.
Formatul electronic al declaraţiei recapitulative se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice şi se transmite organului competent pe suport electronic.
Programul de asistenţă este pus la dispoziţia persoanelor impozabile, gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanţelor Publice, la adresa www.mfinante.ro.
Declaraţia depusă iniţial se rectifică prin depunerea unei noi declaraţii, pe acelaşi format bifînd căsuţa corespunzătoare de pe formular.În declaraţie se rectifică tranzacţii declarate în orice perioadă de raportare anterioară şi se cuprind numai informaţiile corecte referitoare la tranzacţiile pentru care se operează rectificarea.Se completează cîte o declaraţie rectificativă pentru fiecare perioadă de raportare pentru care se operează rectificări.
Important!
Pentru completarea declaraţiei recapitulative, contribuabilii vor avea în vedere:
– corectitudinea codului de înregistrare în scopuri de TVA;
– integralitatea codurilor de înregistrare în scopuri de TVA a operatorilor străini;
– corelarea totalului sumelor aferente livrărilor/achiziţiilor intracomunitare din declaraţia recapitulativă cu cele înscrise în rîndurile corespunzătoare din Decontul de TVA sau Decontul special de TVA, după caz, astfel:
1. livrări + livrări în cadrul unei operaţiuni triunghiulare din declaraţia recapitulativă = livrări intracomunitare din Decontul de TVA;
2. achiziţii + achiziţii în cadrul unei operaţiuni triunnghiulare din declaraţia recapitulativă = achiziţii intracomunitare din decont de TVA sau decont special de TVA, după caz;
Sancţiuni
Persoanele impozabile care depun cu întîrziere declaraţia recapitulativă se sancţionaeză cu amendă de la 50 lei la 1500 – pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 500 lei la 10.000 lei – pentru persoanele juridice.
* Baza legală: art. 1564 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul ministrului Finanţelor Publice 537/2007 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului “Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri”, art. 189, alin. (1), lit. h, din Ordonanţa Guvernului 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

În luna iunie a.c.,

 

Fiscul vâlcean a stabilit suplimentar pentru buget 1.816 mii de lei

 

• două de cazuri au fost înaintate instituţiilor abilitate pentru continuarea şi definitivarea cercetărilor
Pentru identificarea faptelor de evaziune fiscală, în luna iunie a.c., Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea a urmărit îndeplinirea în bune condiţii şi la timp a sarcinilor care decurg din obiectivele strategice stabilite de Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, principalele ţinte vizând: creşterea gradului de conformare voluntară a operatorilor economici; realizarea veniturilor bugetului general consolidat şi reducerea arieratelor; reducerea şi sancţionarea comportamentului evazionist; întărirea disciplinei financiar-fiscale şi contabile. Personalul Activităţii de Inspecţie Fiscală şi al compartimentelor de control fiscal persoane fizice de la unităţile fiscale teritoriale a efectuat 328 de acţiuni de control, care au avut ca obiective principale verificarea: modului în care sunt aplicate reglementările legale privind calcularea, evidenţierea în cuantumurile şi la termenele stabilite de lege, a impozitelor, taxelor şi a altor obligaţii fiscale faţă de bugetul general consolidat; realităţii şi legalităţii sumelor negative din deconturile de taxa pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare.
În luna iunie a.c., rezultatele inspecţiilor fiscale s-au concretizat în stabilirea unor venituri suplimentare pentru bugetul general consolidat de 1.816 mii lei. Suma este formată din: 1.256 mii lei – diferenţe de impozite, taxe, contribuţii şi fonduri stabilite peste cele înregistrate de operatorii economici în evidenţa contabilă; 333 mii lei – accesorii aferente debitelor stabilite suplimentar; 134 mii lei provenind din amenzi contravenţionale şi 93 mii lei din confiscări.
Pentru prejudicii create bugetului general consolidat în sumă totală de 1.732 mii lei, DGFP Vâlcea a înaintat două cazuri instituţiilor abilitate pentru continuarea şi definitivarea cercetărilor în vederea stabilirii persoanelor vinovate şi a gradului de participare a acestora la infracţiunile constatate.

Leave a Response